Zdanowicz Iwona - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Zdanowicz Iwona, mgr

Email:
iwona.zdanowicz@op.pl
Zakład:
Pokój:
67
Dyżury:
urlop macierzyński

 
Magisterium – 2007 r., Uniwersytet w Białymstoku
 
• Prowadzone przedmioty: Wstęp do literaturoznawstwa (I rok, ćwiczenia), Praktyczna nauka języka rosyjskiego (II i III rok, ćwiczenia), Historia literatury rosyjskiej (III rok, ćwiczenia)
 
• Zainteresowania badawcze: współczesna literatura rosyjska; temat rozprawy doktorskiej: Literatura rosyjska wobec problemów ekologii
 
• Artykuły:
 
1. I. Ostaszewska, Literatura rosyjska wobec problemów ekologii. Rekonesans, „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2010, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, t. 10,
s. 305-318.
 
2. I. Ostaszewska, Человек и природа вЭкологическом романеС.П. Залыгина, „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2011, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, t. 11,
s. 43-56.
 
3. I. Ostaszewska, Elementy humanizmu ekologicznego w prozie ”wiejskiej”, „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2012, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, t. 12,
s. 107-115.
 
4. I. Ostaszewska, J. Nikołajuk, W kręgu problemów antropologii literatury (Świat człowieka w literaturze: metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej), „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2012, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, t. 12, s. 384-388. SPRAWOZDANIE.
 
5. I. Ostaszewska, Religijno-filozoficzny kontekst problemów ekologicznych w twórczości publicystycznej Wiktora Astafjewa, [w:] Антропология литературы: методологические аспекты проблемы: сб. науч. ст. В 3 ч., pod red. Т. Е. Автухович, Grodno 2013, Wyd. ГрГу им. Я. Купалы, cz. 3, s. 274-281.
 
6. I. Ostaszewska, Аспекты трансгуманизма в повести А. и Б. СтругацкихВолны гасят ветер, [w:] Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, pod red. J. Tymienieckiej-Suchanek, Katowice 2014, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, t. 1, s. 173-183.
 
7. E. Pańkowska, I. Zdanowicz, W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze, „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2015, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, t. 15. SPRAWOZDANIE.
 
8. I. Zdanowicz, Мировоззренческая установка В. Распутина на проблему научно-технического прогресса (”Прощание с Матерой”, ”Пожар”), [w:] Творческая личность Валентина Распутина: живопись – чувство – мысль – воображение – откровение, сб. научных трудов под ред. И.И. Плехановой, Иркутск, Изд-во Иркут. ун-та, 2015, с. 374-386.
9. I. Zdanowicz, «Жизнемысль» в творчестве Михаила Пришвина как протест против эксплуатации природы, „Studia Wschodniosłowiańskie", Białystok 2017, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, t. 17, s. 125-150.

Redaktor naukowy wieloautorskiej monografii:

W kręgu problemów antropologii literatury. Topos domu. Doświadczanie zamieszkiwania
i bezdomności, pod. red. W. Supy, I. Zdanowicz, Białystok 2016, Wyd. Uniwersytetu
w Białymstoku, tom 1;

W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzecz w literaturze, pod. red. W. Supy,
I. Zdanowicz, Białystok 2016, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, tom 2;

 
 •  Nagroda Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za działalność organizacyjną, 2012 i 2013 r.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego