Zaika Wladimir - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Zaika Wladimir, dr hab. prof. UwB

Telefon:
745 74 76
Email:
wladimirzaka@bk.ru
Zakład:
Zakład Lingwodydaktyki
Pokój:
52
Dyżury:
urlop naukowy


- daty uzyskania stopni:
doktora – 1991
doktora habilitowanego – 2008
- prowadzone przedmioty: Stylistyka funkcjonalna, Rosyjska terminologia ekonomiczna, Komunikacja w biznesie, Wykład monograficzny, Seminarium licencjackie
- zainteresowania badawcze: teoria języka, lingwistyka tekstu, stylistyka funkcjonalna, retoryka, rosyjski język biznesu
- przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:
Członek Rady dysertacyjnej  Д 212.168.09   Państwowego Uniwersytetu im. Jarosława Mądrego w Nowogrodzie Wielkim (Rosja);
Członek Rady Naukowej czasopisma  «The Peculiarity of Man»(Toruń);
Członek Rady Naukowej czasopisma «Вестник Инновационного Евразийского университета»  (Kazakhstan, Pavlodar);
Członek Rady Naukowej serii wydawniczej «Szkoła Otwartego Umysłu» ( Kielce, Ternopil),
Członek Rady Naukowej czasopisma «Studia methodologica»  (Termopil, Ukraina);

- publikacje:
książki:
1.    
Poetyka opowiadania (Językowe środki aktualizacji sensu) 131 s. (Novgorod 1993).
2.    Таблицы и упражнения по орфографии и пунктуации. - 191 с. (Мoskva 2006) (współautor – G.Girzheva)
3.    Очерки по теории художественной речи. - 407с.(2006) 2-е изд. (Novgorod 2012)    
4.    Орфография и пунктуация: правила и практикум. - 169 с. (Мoskva 2011) (współautor – G.Girzheva)
5.    Культура речи. - 72 с. (Novgorod 2012) (współautor – G.Girzheva)
6.    Материалы для подготовки к олимпиадам по русскому языку. - 157с. (Novgorod 2012) (współautor – V.Batrukova)
wybrane artykuły:
1.    К вопросу о функциях языка, w: Вестник Новгородского  государственного  ун-та. Сер. : Гуманит. науки. 1996. №4.
2.    Комментарии в пределах художественной модели (Анализ одного произведения В. Гандельсмана), w: Acta  universitatis lodziensis. Folia linguistica rossica 1 / Red. J. Wierzbinski. Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2004.
3.    «Нехудожественные» элементы художественной действительности в романе В.Набокова «Лолита», w: Балтийский филологический курьер : Науч. журн. / Редкол. : В. Грешных и др. – Калининград : Изд-во КГУ, 2004, №4. (współautor – G.Girzheva)
4.    Эвокация и экземплификация (к типологии вербализации в художественной речи), w: Respectus Philologicus, Nr 9 (14), Vilnius, 2006.
5.    Квант и проблема релевантности, w: Антропотекст-1. Сб.статей / Отв. ред. Л.Г.Ким. – Tomsk, 2006.
6.    Poprawnosc polityczna a estetyka mowy (poprawnosc polityczna jako zamach na motywacije) , w: Poprawnosc polityczna – rownosc czy wolnosc? Seria: the peculiarity of man 1(11), Torun – Kielce, 2007.
7.    Континуальность / дискретность художественной речи и релевантность  кванта, w: Континуальность и дискретность в языке и речи. Krasnodar, 2007.
8.    План содержания  и референтное пространство художественного текста, w: Когнитивная поэтика: проблемы, опыт исследования.  Научная серия  «Современная русистика: направления и идеи» Т. III. Olzhtyn. 2011.
9.    Анализ рассказа Дмитрия Горчева «Город 3» в аспекте атрибутизации, w: Studia Wschodnioslowianskie. Tom 11. Białystok. 2011. S.297-320.
10.    Номинативные единицы биржевого жаргона в тематическом аспекте, w: Lingwodydaktyka. – Białystok, 2013. (współautor – G.Girzheva)
- łączna liczba publikacji: 104 (6 książek, 98 artykułów i tez)
- promotor pracy doktorskiej (2008г.) Виснап Е.  «Фигуры как средство изображения в художественном тексте (на материале поэтических текстов Тимура Кибирова)».

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego