Wasiluk Joanna - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Wasiluk Joanna, mgr

Telefon:
745 75 12
Email:
joangol@wp.pl
Zakład:
Katedra Filologii Białoruskiej
Pokój:
62
Dyżury:
Urlop macierzyński

daty uzyskania stopni
2004 r. – magister filologii rosyjskiej z białorutenistyką
2012 r. – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
prowadzone przedmioty
Historia literatury białoruskiej (literatura starobiałoruska)
Historia literatury białoruskiej (XIX wiek)
Analiza dzieła literackiego
Wstęp do literaturoznawstwa
Literatura powszechna
zainteresowania badawcze
Literatura białoruska XIX wieku
publikacje – wybrane artykuły (maksimum 10)
Беларуская нацыянальная ідэя ў творчасці Францішка Багушэвіча [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, tom 4, Białystok 2004, s. 229-240.
Патрыятызм у прадмовах Васіля Цяпінскага і Францішка Багушэвіча [w:] Droga ku wzajemności. Materiały XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, tom VII, pod red. S. Musienki, p. Skrabko, Grodno 2006, s. 31-38.
Беларуская нацыянальная ідэя ў галоўнай кнізе Яна Баршчэўскага („Шляхціц Завльня або Беларусь у фантастычных апавяданнях”) [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, tom 6, Białystok 2006, s. 117-128.
Беларускі патрыятызм ў творчасці „лірніка вясковага” Уладзіслава Сыракомлі [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, tom 7, Białystok 2007, s. 189-204.
Беларускі патрыятызм ў творчасці Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, tom 8, Białystok 2008, s. 99-110.
Роля Яна Чачота ў фарміраванні новай беларускай літаратуры [w:] Białorutenistyka Białostocka, tom 1, Białystok 2009, s. 125-137.
Беларускія вытокі творчасці Адама Міцкевіча [w:] Droga ku wzajemności. Materiały XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej, tom X, pod red. S. Musienki, I. Krenia, Grodno 2009, s. 317-323.
Беларусь у творчасці Вінцэся Каратынскага [w:] Białorutenistyka Białostocka, tom 2, Białystok 2010, s. 119-130.
Да праблемы станаўлення нацыянальнай ідэі ў беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя [w:] Acta Polono-Ruthenica, tom XVII, Olsztyn 2012, s. 51-67.
Творчасць Янкі Лучыны: да пытання станаўлення беларускай свядомасці [w:] Białorutenistyka Białostocka, tom 4, Białystok 2012, s. 187-198.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego