Topos domu 2017 - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

„Topos domu w literaturach, językach i kulturach wschodniosłowiańskich”

zaszczyt zaprosid na Międzynarodową Konferencję Naukową
„Topos domu w literaturach, językach i kulturach wschodniosłowiańskich”,
która odbędzie się w dniach 11–12 maja 2017 r. w Białymstoku.
W ramach tematu proponujemy podjęcie dyskusji nad toposem domu i jego funkcjami w
utworach literackich różnych epok. Interesuje nas refleksja nad następującymi kwestiami:
· literacki obraz domu rodzinnego w prozie, poezji i dramacie;
· rodzina i przestrzeo domu jako najbardziej intymna sfera życia ludzkiego;
· dom jako ojczyzna;
· dom jako kraina lat dzieciostwa;
· dom w kulturach i językach narodów wschodniosłowiaoskich;
· literacki motyw domu ukazany przez pryzmat innych dziedzin sztuki (malarstwa,
architektury);
· dom w świetle doświadczeo historycznych.
Jesteśmy otwarci również na inne Paostwa propozycje realizacji tytułowego toposu w
literaturach wschodniosłowiaoskich.
Językiem konferencji jest język polski i języki wschodniosłowiaoskie. Planowana jest publikacja
materiałów pokonferencyjnych.
Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesład do 30 kwietnia 2017 r. na adres: Katedra Rosyjskiej
Literatury Dawnej, Instytut Filologii Wschodniosłowiaoskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Pl.
Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok (z dopiskiem „Topos domu”) lub pocztą elektroniczną na adres:
toposdomu@gmail.com
Koszty udziału w konferencji (przejazdy, noclegi, wyżywienie) ponoszą uczestnicy bądź ich
uczelnie macierzyste. Oferujemy pomoc w rezerwacji noclegów (szczegółową informację dla
zainteresowanych prześlemy później). Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł obejmuje: materiały
konferencyjne, przerwy kawowe, uroczystą kolację, publikację referatów. Prosimy o wniesienie
opłaty do 2 maja 2017 r. na konto: Bank Millenium S.A. 74 1160 2202 0000 0002 4179 4476 z
dopiskiem „Topos domu” (po potwierdzeniu przyjęcia tematu referatu).
Patronat naukowy Kolegium organizacyjne konferencji
Prof. dr hab. Jan Czykwin dr Joanna Dziedzic
Dr hab. Halina Tvaranovich, prof. UwB dr Anna Sakowicz
dr Anna Alsztyniuk

e-mail konferencji: toposdomu@gmail.com


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego