Supa Wanda - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Supa Wanda, prof. dr hab.

Telefon:
745 75 05
Email:
wsupa@op.pl
Zakład:
Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej
Pokój:
67
Dyżury:
Środa 9.30-11.00

Magisterium – 1971 WSP w Rzeszowie, doktorat – 1979 UW, habilitacja – 1989 UW, tytuł naukowy profesora – 2009
Zajęcia dydaktyczne:  wykłady z historii   literatury rosyjskiej od przełomu XIX i XX wieku po czasy najnowsze, wykłady z literatury powszechnej, ćwiczenia z literatury popularnej oraz seminaria magisterskie i licencjackie.
Zainteresowania badawcze:  literatura rosyjska XX i XXI wieku oraz literatura białoruska, sporadycznie ukraińska  w kontekście literatury światowej. Najważniejsze problemy badawcze: teoria satyry i śmiechu, najnowsza literatura rosyjska, antropologia literatury, recepcja twórczości polskich pisarzy w Rosji
Publikacje
1 Książki
Poetyka współczesnej prozy rosyjskiej. Mimetyzm oraz formy umowne, Białystok 1989; Twórczość Walentina Katajewa, Białystok 1996;
Biblia a współczesna proza rosyjska, Białystok 2006;
skrypt Rosyjska literatura “przywrócona” i najnowsza. Wypisy, Białystok 1998; współautorka Słownika pisarzy rosyjskich, Warszawa 1994
Redakcja   serii naukowej Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich (t. I - 1993, t. II - 1998, t. III - 1999, t. IV - 2000, t. V - 2002, t. VI - 2005, t. VII – 2008).
2 Wybrane artykuły
1 Twórczość Władimira Makanina – między realizmem a postmodernizmem (w:) Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej, red. P. Fast, K. Jastrzębska, rec. A. Gildner, Częstochowa 2007, s. 7 – 18;
2 Obraz “świata pośredniego”    w powieści Ludmiły Ulickiej Przypadek doktora Kukockiego (w:)  Światło w dolinie. Prace ofiarowane prof. H. Krukowskiej, red.K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka, Białystok 2007, s. 739 – 750;
3 W kręgu apokalips naszych czasów. Piramida L. Leonowa (w:) Apokalipsa. Symbolika –tradycja – egzegeza, red. K. Korotkich, J. Ławski, rec. A. Nawarecki,  t. II, Białystok 2007, s. 837 – 854;
4 Ironia i jej funkcje w rosyjskiej “prozie kobiet” (w:) Świat wartości w literaturze, red. E. Sadzińska i A. Szymańska, Łódź 2009,  s. 219 – 231.
5 Postmodernistów rosyjskich gry z historią, “Studia   Wschodniosłowiańskie” t. 9, Białystok 2009, s. 69 – 84.
6 Obraz rodziny w rosyjskich sagach XX wieku (w:) Ku antropologii rodziny, red. L. Rożek, Częstochowa 2009, s.351 – 370.
7 Współczesna literatura rosyjska wobec własnych i cudzych stereotypów (w:) Wizje kultura własnej, obcej  i wspólnej w sytuacji kontaktu, red. M. Kostaszuk-Romanowska, A. Wieczorkiewicz, Białystok 2009, s. 60 – 72.
8 Organizacja wspomnień w powieści Wiktora Jerofiejewa Dobry Stalin (w:) Memuarystyka literacka i jej konteksty kulturowe, t. II, red. A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz, Warszawa 2010, s. 245, 246.
9 Производственная проза «шестидесятников”  вчера и сегодня, “Przegląd Rusycystyczny” 2011 nr 2, s. 79 –89.
10 Термины «абсурд», «парадокс», «нонсенс» в контексте теории сатиры и гротеска, «Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 11, Białystok  2012, s. 99 – 126 (6 pkt)
11 Miłosz w Rosji (w:) Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, red. A. Janicka, K. Korotkich, J. Ławski, Białystok 2012,  s. 229 – 238.
Łączna liczba publikacji – ponad 130
Pełnione funkcje: 1990 – 1996 (dwie kadencje) prodziekan Wydziału Humanistycznego FUW, od 2008 r (druga kadencja) dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB, przewodnicząca literaturoznawczej Komisji Doktorskiej
Odznaczenia – Złoty Krzyż Zasługi - 2004
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego