Siegień Ludmiła - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Siegień Ludmiła, mgr

Telefon:
745 75 12
Email:
luda73@wp.pl
Zakład:
Katedra Filologii Białoruskiej
Pokój:
62
Dyżury:
Wtorek 15:00-16:30

daty uzyskania stopni
2004 r. – magister filologii rosyjskiej z białorutenistyką
prowadzone przedmioty
Praktyczna nauka języka białoruskiego
Praktyczna nauka języka rosyjskiego od podstaw i zaawansowanych studiów dziennych i zaocznych
Laboratorium języka rosyjskiego
Lektorat języka rosyjskiego na wydziale historyczno-sojologicznym studiów dziennych i zaocznych
zainteresowania badawcze
Słowotwórstwo współczesnego języka białoruskiego
publikacje – książki
Наша мова – наш скарб. Зборнік практыкаванняў для ІІ класа гімназіі, Białystok 2001, 96 ss. (we współautorstwie z B. Siegień)
Беларуская мова. Дапаможнік для студэнтаў беларускай філалогіі. ІІ курс, Białystok 2007, 214 ss.
Praca doktorska p.t. „Rola i miejsce akronimów we współczesnym języku białoruskim (na przykładzie tekstów specjalistycznych z zakresu języka biznesu)”. Promotor rozprawy doktor habilitowany prof. UMCS M. Sajewicz. Praca napisana w całości, w trakcie ostatecznych poprawek.
publikacje – wybrane artykuły (maksimum 10)
Беларуская гаспадарчая абраднасць летняга цыкла (выбраныя звычаі і магічныя дзеянні, звязаныя са жнівом і захаваннем ураджаю) [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, tom 5, Białystok 2005, s. 303-315.
Каляндарныя абрады беларусаў: свята Юрыя ў вёсцы Караваева Пухавіцкага раёна на Міншчыне і ў вёсцы Трывежа на Беласточчыне [w:] Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pod red. M. Kondratiuka, B. Siegienia, Białystok 2006, s.437-443.
Эпітэт у паэзіі Максіма Багдановіча [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, tom 6, Białystok 2006, s. 269-277.
Агульнае і спецыфічнае у словаўтваральных сістэмах польскай і беларукай моў [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, tom 7, Białystok 2007, s. 357-370.
Словообразовательная категория femina agentis в русском, белорусском и польском языках, [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, tom 8, Białystok 2008, s. 177-184.
Названия лиц с суффиксом –ец в белорусском, русском и польском языках [w:] Studia rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego J. Kochanowskiego, pod red. K. Lucińskiego, tom 18, Kielce 2009, s. 231-236.
Суфіксальнае ўтварэнне атрыбутыўных і агентыўных назваў асоб мужчынскага полу ў беларускай мове [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu, Zielona Góra 2010, s. 117-124.
Семантычнае поле „назвы асоб з рознымі фізіялагічнымі недахопамі” ў паўночна-заходніх гаворках Беларусі і яе пагранічча [w:] Białorutenistyka Białostocka, tom 2, Białystok 2010, s. 197-207.
Пытанні абрэвіяцыі ў сучаснай беларускай мове [w:] Białorutenistyka Białostocka, tom 3, Białystok 2011, s. 149-162.
Сфера ўжывання абрэвіятур у сучаснай беларускай мове [w:] Białorutenistyka Białostocka, tom 4, Białystok 2012, s. 321-334.
łączna liczba publikacji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego