Siegień Bazyli - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Siegień Bazyli, dr

Telefon:
745 75 14
Email:
siegzuk@wp.pl
Zakład:
Katedra Filologii Białoruskiej
Pokój:
62
Dyżury:
poniedziałek 11:30-13:00

daty uzyskania stopni
1993 r. – magister filologii rosyjskiej
1997 r. – doktor nauk filologicznych w zakresie językoznawstwa
prowadzone przedmioty
Gramatyka opisowa języka białoruskiego – fonetyka i leksykologia, morfologia, składnia
Wstęp do językoznawstwa
Gramatyka kontrastywna białorusko-polska
Dialektologia białoruska
Dialektologia regionu
Charakterystyka języków słowiańskich
Praktyczna nauka języka białoruskiego
Język mediów
Seminarium licencjackie
zainteresowania badawcze
Gwary wschodniosłowiańskie na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim.
przynależność do organizacji i towarzystw naukowych
Polskie Towarzystwo Białorutenictyczne
Międzynarodowa Asocjacja Białorutenistów
publikacje – książki
Прыназоўнік у сістэме адной усходнеславянскай гаворкі Беласточчыны, Białystok 2001, 232 ss.
Наша мова – наш скарб. Зборнік практыкаванняў для ІІ класа гімназіі, Białystok 2001, 96 ss. (we współautorstwie z L. Siegień)
Miejscowości gminy Hajnówka. Historia, pochodzenie, język, cz. I, Białystok 2008, 171 ss. (we współautorstwie z M. Kondratiukiem)
publikacje – wybrane artykuły (maksimum 10)
Да характарыстыкі гаворак беларуска-ўкраінскага моўнага пагранічча, [w:] Веснік БДУ, Сер.4, № 2, Мінск 1996, с. 62-65.
Прыназоўнікавыя канструкцыі са значэннем напрамку ў гаворцы польска-ўсходне-славянскага моўнага памежжа, [w:] Linguodidactica, zeszyt II, Białystok 1998, s. 153-165.
Вакалізм гаворак польска-ўсходнеславянскага моўнага памежжа (На матэрыяле гаворак паўночнай Гайнаўшчыны), [w:] Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pod red. M. Kondratiuka, Białystok 2000, s. 41-48.
Kilka uwag o konsonantyzmie gwar północnej Hajnowszczyzny [w:] Droga ku wzajemności. Materiały XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej, tom III, pod red. I. Krenia, M. Kondratiuka, Grodno 2001, s. 89-95.
Принципы составления регионального этимологического словаря (на примере восточнославянской лексики Подляшья), [w:] Этимологические исследования, вып. 8, Екатеринбург 2003, с. 37-41.
Dyftongi w systemie fleksyjnym gwar północnej Hajnowszczyzny, [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, tom 5, Białystok 2005, s. 161-166.
Nazwy owadów w gwarach wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, [w:] Ю. Ф. Карський і сучасне мовознавство (Матеріали ХІ міжнародних Карських читань) 18-19 вересня 2007 року, Ніжин-Гродно 2008, с. 163-167.
Osobliwości fonetyczne, morfologiczne i leksykalne gwar północnej Hajnowszczyzny, [w:] Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі. До 100-річчя професора Федота Трохимовича Жилка, Kиïв 2008, с. 174-177.
O pochodzeniu nazw owadów w białorusko-ukraińskich gwarach przejściowych na Białostocczyźnie [w:] Białostockie Archiwum Językowe, tom 7, Białystok 2008, s. 131-152.
Gwarowe nazwy z zakresu przyrody żywej na tle słowiańskich języków literackich. Ornitonimy w źródłach pisanych z obszaru Białostocczyzny, [w:] Новае слова ў беларусістыцы. Мовазнаўства, Albaruthenica 32, Мінск 2012, с. 121-129.
łączna liczba publikacji
42 publikacje
pełnione funkcje (od zastępcy dyrektora instytutu)
wicedyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej – od 01.10.1999 r. do 30.09.2002 r.
prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych Wydziału Filologicznego – od 01.10.2002 r. do 30.09.2008 r.
kształcenie młodej kadry naukowej i dydaktycznej (nieobowiązkowe)
Kierownik naukowy prac licencjackich w roku akademickim 2012/2013
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego