Rutkowski Krzysztof - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Rutkowski Krzysztof, dr

Telefon:
745 74 99
Email:
krz.rut@gmail.com
Zakład:
Katedra Językoznawstwa Historycznego
Pokój:
72
Dyżury:
Czwartek 8:30-10:00, 13:00-13:45

1.    stopień/nazwisko: dr Krzysztof Rutkowski
2.    daty uzyskania stopni: 1998 – mgr filologii rosyjskiej; 2004 – dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
3.    prowadzone przedmioty: obecnie: Historia języka rosyjskiego z elementami gramatyki historycznej, Język scs, Technologia informacyjna, Gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska
4.    zainteresowania badawcze: języki słowiańskie w perspektywie diachronicznej, międzyjęzykowa homonimia polsko-rosyjska
5.    przynależność do organizacji: brak
6.    książki:
Leksyka konfesyjna w języku rosyjskim okresu radzieckiego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2007, s. 186.
7.    artykuły:
Uwagi o leksyce konfesyjnej w języku rosyjskim epoki radzieckiej, [w:] Кирилл и Мефодий. Духовное наследие, под ред. Н. Е. Лихиной, Калининград 2001, с. 100–108.
Leksyka konfesyjna z subiektywno-pejoratywnym odcieniem znaczeniowym w języku rosyjskim okresu radzieckiego, „Przegląd Rusycystyczny”, Rocznik XXIV/2002, Nr 1 (97), s. 96–101.
Przesunięcia semantyczne prawosławnej leksyki konfesyjnej w języku rosyjskim okresu radzieckiego, „Prace Językoznawcze”, t. 6, Olsztyn 2004, s. 133–145.
Parakwalifikatory jako środek pejoratywizacji leksyki konfesyjnej w «Словаре современного русского литературного языка», „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 4, Białystok 2004, s. 201–209.
Cudzysłów w opisie leksyki konfesyjnej w radzieckich słownikach języka rosyjskiego, „Przegląd Rusycystyczny”, nr 4 (116), Katowice 2006, s. 70–77.
«Bukwar» Wasilija Burcowa jako zabytek piśmiennictwa Rusi Moskiewskiej, Studia Wschodniosłowiańskie, t. 9, Białystok 2009, s. 183–193.
Kilka uwag o asymilacji zapożyczeń z zakresu terminologii komputerowej w języku rosyjskim, Białostockie Archiwum Językowe, t. 11, s. 177–187.
Polsko-rosyjskie homonimy i paronimy międzyjęzykowe – propozycja klasyfikacji, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 12, Białystok 2012, s. 305–320.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego