Romanik Anna - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Romanik Anna, dr

Telefon:
745 7500
Email:
aniaromanik8@wp.pl
Zakład:
Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego
Pokój:
66
Dyżury:
Środa 9.45-11.15

Magisterium – 2001 r. UwB, doktorat – 2011 r. UwB
Zajęcia dydaktyczne: gramatyka opisowa języka rosyjskiego (składnia), praktyczna nauka języka rosyjskiego.
Zainteresowania badawcze: leksykologia współczesnego języka rosyjskiego
Publikacje:
- monografia:
Sposoby nominacji przedmiotów odzieży we współczesnym języku rosyjskim, Białystok 2012.
- wybrane artykuły:
К вопросу использования художественных произведений в процессе обучения русскому языку, (w:) Русистика и современность, Глоттодидактика, ч. 4, Rzeszów 2006, s. 236 – 144; Названия одежды, мотивированные собственными именами, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 7, Białystok 2007, s. 343 – 349; Kompozyty w systemie słowotwórczym rosyjskich nazw odzieży, (w:) Studia Slawistyczne. Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe, Białystok 2008, str. 121 – 128; Rola anglicyzmów w kształtowaniu leksyki odzieżowej i ich adaptacja w systemie języka rosyjskiego, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 8, Białystok 2008, s. 167 – 176; Uniwerbizacja w systemie słowotwórczym rosyjskich nazw ubiorów, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 9, Białystok 2009, s.177-183; Neosemantyzacja (derywacja semantyczna) jako źródło nominacji w języku rosyjskim (na materiale nazw ubiorów), „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 10, Białystok 2010, s. 183-190; Rola rozszerzenia i zwężenia znaczeń w kształtowaniu leksyki odzieżowej we współczesnym języku rosyjskim, (w:) Teoretyczne i lingwistyczne rozważania nad językiem i tłumaczeniem, Warszawa 2010, s. 227-235; Anglicyzmy w rosyjskich czasopismach kobiecych, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 12, Białystok 2012, s. 295-304.
Strukturalno-semantyczna analiza nazw kosmetyków w rosyjskich reklamach prasowych, „Przegląd Rusycystyczny” 2014, nr 3 (147) s. 125-133.
Przymiotniki wartościujące w reklamie (na materiale rosyjskiej prasy kobiecej), „Acta Neophilologica” 2014, t.16, z.1, s. 107-115.
Angielskie nazwy zawodów w języku rosyjskich mass mediów, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2014, t. 14, s. 249-259.
Языковое манипулирование в рекламе косметики, (w:) Rosja w dialogu kultur  t. 1, Toruń 2015, s. 497-508.
Manipulation in Russian advertising of nutriments and dietary supplements, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 131 (2014), s. 269-278. www.ejournals.eu/Studia-Linguistica.
Anglicyzmy w rosyjskim dyskursie prasowym, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2015, s. 395-404.
Синтаксические особенности коммерческой рекламы в русских журналах, (в:) Русистика и современность. 18-я Международная научная конференция. Сборник научных статей, Рига 2016, с. 455-460.  http://bsa.edu.lv/nauka/sbornik/rusistika2016.pdf
W językowej komitywie. O angielskich wtrętach językowych we współczesnych czasopismach specjalistycznych (w:) W poszukiwaniu tożsamości językowej, t. 1, pod red. Ż. Sładkiewicz i K. Wądołowskiej-Lesner, Gdańsk 2016, s. 171-179.
Specyfika językowa rosyjskiej nomenklatury z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2017.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego