Raczkiewicz Nina - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Raczkiewicz Nina, dr

Telefon:
745 75 12
Email:
niracz@op.pl
Zakład:
Katedra Filologii Białoruskiej
Pokój:
54
Dyżury:
środa 9.45-11.15

daty uzyskania stopni
2001 r. – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznastwa
prowadzone przedmioty
Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Lektorat języka rosyjskiego (na filologii białoruskiej)
Folklorystyka białoruska
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego
zainteresowania badawcze
Nazewnictwo dotyczące świąt, zwyczajów i obrzędów dorocznych oraz ich zróżnicowanie na terenie kontaktów polsko-wschodniosłowiańskich.
przynależność do organizacji i towarzystw naukowych
Międzynarodowa Asocjacja Białorutenistów
publikacje – wybrane artykuły (maksimum 10)
Nazewnictwo wschodniosłowiańskie związane z okresem wielkanocnym na Białostocczyźnie [w:] Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim, pod red. F. Czyżewskiego, seria wydawnicza Lubelskiego Konwersatorium „Pogranicze”, tom 3, Lublin 2001, s. 211-237.
Zielone Świątki i słownictwo z nimi związane w gwarach Białostocczyzny [w:] Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Droga ku wzajemności, pod red. M. Kondratiuka, Białystok 2002, s. 61-72.
Obrzędy związane z wigilią Nowego Roku i wigilią Trzech Króli na Białostocczyźnie [w:] Treści i mechanizmy przenikania kultur na pograniczu polsko-ukraińskim, tom 2, pod red. H. Bednarskiego, F. Czyżewskiego, J. Ślusarskiego, Ryki 2003, s. 87-100.
Nazewnictwo wschodniosłowiańskie związane ze świętem Narodzenia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Białostocczyźnie [w:] Gwary i onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego i słowiańsko-bałtyckiego: tom prac ofiarowany prof. Michałowi Kondratiukowi z okazji 45-lecia pracy naukowej, pod red. L. Citko i B. Siegienia, Białystok 2006, str. 271-282.
Nazewnictwo wschodniosłowiańskie związane z Bożym Narodzeniem na Białostocczyźnie [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, tom 8, Białystok 2008, s. 141-154.
Nazewnictwo wschodniosłowiańskie związane ze świętem Epifanii na Białostocczyźnie [w:] Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Droga ku wzajemności, pod red. M. Kondratiuka i B. Siegienia, Białystok 2009, s. 177-186.
Wschodniosłowiańskie nazwy gwarowe niektórych świąt, zwyczajów i obrzędów dorocznych na Białostocczyźnie [w:] Новае слова ў літаратуразнаўстве і фалькларыстыцы: матерыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў „Новае слова ў беларусістыцы” (20-21 мая 2010 года) пад рэд. І.Э.Багдановіч, Мінск 2012 (Беларусістыка = Аlbarutenica, кн. 31), s. 268-277.
łączna liczba publikacji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego