Pańkowska Ewa - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Pańkowska Ewa, dr

Telefon:
745 75 05
Email:
ela.pankowska@poczta.onet.pl
Zakład:
Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej
Pokój:
67
Dyżury:
Czwartek 13:15-14:45

Doktorat – 2013 r., UwB.
Magisterium – 2001 r., UwB.
Prowadzone przedmioty: ćwiczenia z analizy dzieła literackiego i praktycznej nauki języka rosyjskiego na pierwszym roku filologii rosyjskiej.
Zainteresowania badawcze: literatura rosyjska XX i XXI wieku w kontekście literatury światowej. Zainteresowania koncentrują się wokół twórczości przedstawicieli rosyjskiego postmodernizmu, tzw. „nowego realizmu” początku XXI wieku, realizmu groteskowego.
Publikacje:
- książki
Powieści Wiktora Pielewina. Kontekst postmodernistyczny. Interpretacje, Białystok 2016
- wybrane artykuły
1. Виртуальные миры в современной русской литературе: „Generation ‘П’” и „Принц Госплана” Виктора Пелевина, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2004, t. 4, s. 95-102.

2. Образ современной России в творчестве Виктора Пелевина, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2005, t. 5, s. 87-96.
3. Obrazowanie satyryczne w wybranych utworach Wiktora Pielewina, [w:] Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich VI. Studia pod red. W. Supy, Białystok 2005, s. 241-249.

4. Мотив поисков свободы в творчестве Виктора Пелевина, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2006, t. 6, s. 83-94.
5. Ironia i jej funkcje w „Świętej księdze wilkołaka” Wiktora Pielewina, [w:] Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich VII. Studia pod red. W. Supy, Białystok 2008, s. 287-296.
6. W kręgu współczesnych rosyjskich bestsellerów. „Mały palec Buddy” Wiktora Pielewina: przyczyny sukcesu rynkowego, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2008, t. 8, s. 53-63.
7. Tradycja i nowatorstwo w „Świętej księdze wilkołaka” Wiktora Pielewina, [w:] Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, pod red. K. Lucińskiego.  Tom 17. Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku – teoria i praktyka. Kielce 2008, s. 79-85.
8. Koncepcja miłości w „Świętej księdze wilkołaka” Wiktora Pielewina, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2011, t. 11, s. 57-72.
9. Numerologia mistyczna w powieści „Liczby” Wiktora Pielewina, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2012, t.12, s. 117-132.
10. Kategorie „hiperrealności” i „wirtualności” w twórczości Wiktora Pielewina, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, pod red. W. Supy, Białystok 2013, cz. 2, s. 297-309.
11. Kategoria pustki w światopoglądzie powieści „Mały palec Buddy” Wiktora Pielewina, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2014, t. 14, s. 65-87.
12. Между постмодернизмом и «новым реализмом»: лейтмотивы в избранных произведениях Виктора Пелевина и Захара Прилепина, „Acta Neophilologica” 2014, t. XVI, nr 2, s. 153-164.

13. Мир умирающей российской деревни в творчестве «новых реалистов» (на материале романов: «Санькя» Захара Прилепина и «Елтышевы» Романа Сенчина), „Studia Wschodniosłowiańskie” 2015, t. 15, s. 109-132.

14. Женские образы в творчестве Виктора Пелевина, [w:] Metamorfozy kobiecości, red. naukowy W. Jakimiuk-Sawczyńska, Białystok 2015, s. 59-73.

15. Postmodernizm w literaturze rosyjskiej – wariant Wiktora Pielewina (Pielewinowscy „nieludzie” na podstawie wybranych utworów), [w:] Literatura rosyjska wobec historii i wartości, pod red. naukową Kazimierza Prusa i Agnieszki Lis-Czapigi, Rzeszów 2016, s. 105-124.

16. «Трижды ‘П’» – герой постсоветского времени в творчестве В. Пелевина, Ю. Полякова и З. Прилепина, [w:] Wschód–Zachód w nieprzerwanym dialogu, pod red. Jolanty Kazimierczyk-Kuncer, Słupsk 2016, s. 261-280.  

17.  «Герой нашего времени» в изображении «новых реалистов» (на материале избранных произведений Романа Сенчина, Захара Прилепина, Сергея Шаргунова), „Studia Wschodniosłowiańskie” 2017, t. 17, s. 69-87.

18. Проблематика избранных произведений Романа Сенчина (краткий обзор критических и литературоведческих статей), „Acta Neophilologica” 2017, t. XIX, nr 2, s. 155-168.
Wygłoszone wykłady:
- cykl wykładów poświęconych współczesnej literaturze rosyjskiej: „Русский литературный постмодернизм на примере творчества Виктора Пелевина”; „«Новый реализм» «нулевых» – вариант Захара Прилепина”, wygłoszony w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Czechy, 2017 r.);
- wykład pt. „Русский литературный постмодернизм на примере избранных произведений Виктора Пелевина”, wygłoszony w Katedrze Rusycystyki Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja, 2017).
Inne informacje:
Członek Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego.
Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Estetyczne modele literatury rosyjskiej” (Białystok, 17-18 września 2015 r.) i II Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Estetyczne modele literatury rosyjskiej. Estetyka i światopogląd” (Białystok, 9-10 marca 2017 r.).
Sekretarz III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „W kręgu problemów antropologii literatury”: „Antropologia przyszłości. Literackie obrazy futurologiczne na przestrzeni dziejów” (Białystok, 22-23 września 2016 r.).
Sekretarz II Regionalnego Konkursu Piosenki Rosyjskiej (Białystok, UwB, 26 kwietnia 2014 r.).
Współorganizator Studenckiego Przeglądu Piosenki Rosyjskiej (Białystok, UwB, 16 kwietnia 2016 r.).
Współorganizator webinaru poświęconego rosyjskiej poezji miłosnej (Grodno-Białystok, 15 maja 2017 r.), z udziałem studentów filologii rosyjskiej UwB i studentów Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały.      
Nagrody Rektora UwB przyznane za działalność organizacyjną w latach 2009-2012.
Nagroda Rektora UwB przyznana za pracę naukową w roku akademickim 2013/2014.
Nagroda Rektora UwB zespołowa II stopnia przyznana za działalność organizacyjną w 2016 r.
Członek zespołu opracowującego ankiety badające opinie studentów na temat zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2009/2010, 2010/2011 w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej.
Członek Zespołu ds. Dostosowywania Planów i Programów Studiów do Wymogów KRK,  zespołu zajmującego się budowaniem wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia (WSZJ).
Ukończone 40-godzinne szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej BlackBoard oraz tworzenia kursów e-learningowych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego