Pańkowska Ewa - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Pańkowska Ewa, dr

Telefon:
745 75 05
Email:
ela.pankowska@poczta.onet.pl
Zakład:
Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej
Pokój:
67
Dyżury:
Wtorek 11.30-13.00

Mgr Ewa Pańkowska
Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej
● Magisterium – 2001 r. UwB.
● Prowadzone przedmioty: ćwiczenia z analizy dzieła literackiego i praktycznej nauki języka rosyjskiego na pierwszym roku filologii rosyjskiej.
● Zainteresowania badawcze: współczesna literatura rosyjska; temat rozprawy doktorskiej: Powieści Wiktora Pielewina końca XX i początku XXI wieku w kontekście światowego postmodernizmu.
● Wybrane artykuły:
1. Виртуальные миры в современной русской литературе: „Generation ‘П’” и „Принц Госплана” Виктора Пелевина, „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2004, t. 4, s. 95-102.
2. Образ современной России в творчестве Виктора Пелевина, „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2005, t. 5, s. 87-96.
3. Obrazowanie satyryczne w wybranych utworach Wiktora Pielewina, [w:] Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich VI. Studia pod red. W. Supy, Białystok 2005, s. 241-249.
4. Мотив поисков свободы в творчестве Виктора Пелевина, „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2006, t. 6, s. 83-94.
5. Ironia i jej funkcje w „Świętej księdze wilkołaka” Wiktora Pielewina, [w:] Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich VII. Studia pod red. W. Supy, Białystok 2008, s. 287-296.
6. W kręgu współczesnych rosyjskich bestsellerów. „Mały palec Buddy” Wiktora Pielewina: przyczyny sukcesu rynkowego, „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2008, t. 8, s. 53-63.
7. Tradycja i nowatorstwo w „Świętej księdze wilkołaka” Wiktora Pielewina, [w:] Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, pod red. K. Lucińskiego.  Tom 17. Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku – teoria i praktyka. Kielce 2008, s. 79-85.
8. Koncepcja miłości w „Świętej księdze wilkołaka” Wiktora Pielewina, „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2011, t. 11, s. 57-72.
9. Numerologia mistyczna w powieści „Liczby” Wiktora Pielewina, „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2012, t.12, s. 117-132.
Łączna liczba artykułów: 12. Hasło na temat twórczości Wiktora Pielewina do Słownika satyry, przygotowywanego przez Katedrę Rosyjskiej Literatury Współczesnej UwB.
● Ukończone 40-godzinne szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej BlackBoard oraz tworzenia kursów e-learningowych.
● Członek zespołu opracowującego ankiety badające opinie studentów na temat zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2009/2010, 2010/2011 w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej. Członek zespołu zajmującego się opracowaniem efektów kształcenia dla kierunku „filologia” w roku akademickim 2011/2012.
● Nagrody Rektora przyznane za działalność organizacyjną w latach 2009-2012.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego