Mordań Michał - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Mordań Michał, mgr

Telefon:
745 74 59
Email:
michal1437@gmail.com
Zakład:
Zakład Badań nad Językiem Pogranicza
Pokój:
72 i 52
Dyżury:
Poniedziałek 13.00-14.30, p. 52
Ważniejsze informacje:
Magisterium – 2010 r.
Prowadzone przedmioty:
praktyczna nauka języka rosyjskiego (II i III rok studiów I stopnia - poziom podstawowy i zaawansowany);
praktyczna nauka języka rosyjskiego (I rok studiów II stopnia);
rosyjska terminologia ekonomiczna (II rok studiów I stopnia).
Zainteresowania badawcze:
Zjawiska językowe na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w kontekście zróżnicowania kulturowego, etnicznego i wyznaniowego, kultura Podlasia.
Publikacje:
1. Współczesne typy nazw ulic Bielska Podlaskiego, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2010,    t. 10, s. 293-304, 6 pkt.
2. Współczesne nazwiska mieszkańców Białostocczyzny pochodzenia wschodniosłowiańskiego, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2011, t. 11, s. 219-237, 6 pkt.
3. Произведения русских композиторов на Международном фестивале церковной музыки в Польше, „Музыка и время” 2012, № 9, с. 55-56.
4. Charakterystyka najnowszego imiennictwa mieszkańców Bielska Podlaskiego w kontekście różnic wyznaniowych, „Białostockie Archiwum Językowe” 2012, t. 12, s. 143-164, 5 pkt.
5. Вариантность имен собственных и их грамматические особенности (на материале метрических записей Св.-Михайловского прихода в г. Бельск Подляшский), „Linguodidactica” 2012, t. XVI, s. 117-135, 3 pkt.
6. XVIII-wieczne nazwiska mieszkańców Bielska Podlaskiego utworzone od imion własnych (analiza językowa), „Linguistica Copernicana” 2012, nr 2(8), s. 245-259, 4 pkt.
7. Sprawozdanie: Międzynarodowa konferencja naukowa „Dziedzictwo duchowe św. św. Cyryla i Metodego. Język. Literatura. Kultura. Historia”, Białystok, 6-7 września 2012, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2013, t. 13, s. 375-377.
8. Współczesne przezwiska mieszkańców Bielska Podlaskiego motywowane cechami zewnętrznymi, „Linguodidactica” 2013, t. XVII, Białystok 2013, s. 131-146; 5 pkt.
9. Miejsce i rola nazw własnych w kształtowaniu się wspólnego dziedzictwa kulturowego Białostocczyzny (na przykładzie wybranych kategorii onimów Bielska Podlaskiego), (w:) Wspólne dziedzictwo kulturowe, pod red. E. Ambroziak et al., Białystok 2013, s. 98-109,      5 pkt.
10. Współczesne przezwiska mieszkańców Bielska Podlaskiego, (w:) Młodzi o języku, pod red. M. Kresy, Warszawa 2014, s. 211-222; 5 pkt.
11. Współczesne przydomki we wsi Haćki na Białostocczyźnie, (w:) Studia wschodniosłowiańskie: literatura i język, pod red. A. Ksenicza, M. Łuczyk, N. Bielniak, A. Urban-Podolan, Zielona Góra 2014, s. 309-318; 5 pkt.
12. Trwanie i przemijanie w kontekście współczesnej kultury nazewniczej, „Studia Linguistica” 2014, t. IX, s. 40-48; 4 pkt.
13. Współczesne nieoficjalne antroponimy odimienne bielszczan derywowane sufiksalnie, „Linguodidactica” 2015, t. XIX, s. 169-182; 9 pkt.
14. Неафіцыйныя родавыя найменні жыхароў вёскі Храбалы ў беларуска-польскім памежжы, (у:) Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зборнік артыкулаў, пад рэд. І.Э. Багдановіч, М.І. Свістуновай, Беларусіка = Albaruthenica 37, Мінск 2016, с. 144-153; 5 pkt.
15. Czy nadawane współcześnie „stare” imiona prawosławne zawsze są zamierzonym przejawem powrotu do tradycji?, „Acta Polono-Ruthenica” 2016, t. XXI, s. 51-65; 13 pkt.
16. O stereotypach konotowanych przez niektóre modele współczesnych nazwisk (próba weryfikacji w oparciu o materiał z Bielska Podlaskiego), „Socjolingwistyka” 2016, t. 30, s. 189-206; 10 pkt.
17. Imiona chrzestne bielskich prawosławnych i katolików na przełomie XIX i XX wieku, Studia Wschodniosłowiańskie 2017, t. 17, s. 247-267; 10 pkt.
18. Współczesne nieoficjalne nazwy osobowe jako nośnik pamięci o wschodniosłowiańskich formach imion (na materiale z Bielska Podlaskiego), (w:) Региональная ономастика: проблемы и перспкктивы исследования, под ред. А.М. Мезенко, Витебск 2018, с. 185-190; 5 pkt.
Pełnione funkcje:
Sekretarz redakcji czasopisma Linguodidactica.
Wyróżnienia:
zwycięstwo w konkursie „Najlepszy Wykładowca Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej 2013/2014” (organizator: Samorząd Studentów WF UwB);
zwycięstwo w konkursie „Najlepszy Wykładowca Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej 2015/2016” (organizator: Samorząd Studentów WF UwB).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego