Mieszkowska Walentyna - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Mieszkowska Walentyna, dr

Telefon:
85 745 75 00
Email:
w_mieszkowska@poczta.onet.pl
Zakład:
Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego
Pokój:
66
Dyżury:
Czwartek 9:45-11:15, p.72

• Magisterium – 1979 FUW w Białymstoku, doktorat – 1988 Uniwersytet Warszawski.
• Zajęcia dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia z gramatyki opisowej języka rosyjskiego (morfologia), konwersatorium z metodologii badań językoznawczych, konwersatorium z semantyki lingwistycznej, seminarium licencjackie z językoznawstwa wschodniosłowiańskiego.
• Zainteresowania badawcze: leksyka współczesnego języka rosyjskiego (terminologia, żargon, slang), semantyka leksykalna, słowotwórstwo rosyjskie, system gramatyczny języka rosyjskiego, komparatystyka językoznawcza polsko-rosyjska.
• Publikacje:

- autorka wydawnictw – wybrane artykuły:
Семантическая доминанта „дорога” в поэтических текстах С. Есенина, [w:] Sergiusz Jesienin (1895-1925). Materiały ogólnopolskiej konferencji poświęconej postaci S. Jesienina, „Zeszyty Naukowe Filii UW w Białymstoku”, nr 53, Białystok 1987, s. 235-246.
Stereotypy werbalne w testach poetyckich A. Błoka, „Białostocki Przegląd Kresowy”, t. I, Białystok 1994, s. 85-93.
Финансовая лексика в русском языке конца ХХ века, [w:] Актуальные вопросы изучения русской литературы и культуры, рцсского языка и методики его преподавания в европейском контексте, pod red. J. Henzla, L. Jochym – Kuszlikowej i F. Listwana, Kraków 2001, s. 319-325.
Глагол в системе экономической терминологии, [w:] Wschód – Zachód. Słowiańsko–germańskie badania literaturoznawcze, językoznawcze i glottodydaktyczne na przełomie milenium, pod red. M. Rycielskiej i G. Lisowskiej, Słupsk 2002, s.263-269.
Słownictwo żargonowe odnoszące się do pojęcia ‘waluta’ we współczesnym języku rosyjskim, „Studia Wschodniosłowiańskie”, tom 6, Białystok 2006, s. 181-189.
Formacje żargonowe od nazw określających rosyjskie jednostki pieniężne i ich nominały, [w:] Słowotwórstwo i tekst. Red. naukowa V. Maldjieva i Z. Rudnik-Karwatowa. Prace Slawistyczne 124, Warszawa 2007, s. 131-137.
Stare nowe zapożyczenia w rosyjskiej terminologii ekonomicznej, „Linguistica Copernicana”, nr 2 (4), Toruń 2010, s. 297-309.
Wartość nominacyjna przymiotników i przysłówków w systemie terminologii ekonomicznej współczesnego języka rosyjskiego, [w:] Studia wschodniosłowiańskie: literatura i język, redakcja naukowa Andrzej Ksenicz, Małgorzata  Łuczyk, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan, Zielona Góra 2014, s.301-308.
К вопросу о терминах-биноминах в русской экономической терминосистеме, [w:] Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, pod red. B. Siegienia, Białystok 2015, s. 173-179.

- współautorka wydawnictw - książki:
Rosyjski wyraz. Słownik dydaktyczny języka rosyjskiego. Pod red. J. Lukszyna, Białystok 1981, ss. 305.
Rosyjski wyraz. Słownik naukowo-dydaktyczny języka rosyjskiego, PWN Warszawa 1988, ss. 616.
Leksykon terminologii prawniczej i ekonomicznej polsko-rosyjski i rosyjsko-polski,  Białystok 1997, ss. 285.
• Łączna liczba publikacji: ok. 50 (słowniki, artykuły, recenzje, sprawozdania naukowe)
• Pełnione funkcje: sekretarz redakcji czasopisma „Studia Wschodniosłowiańskie” od 2001 r. do 2014 r.
• Kształcenie młodej kadry naukowej i dydaktycznej: 9 magistrów, 69 licencjatów; aktualnie opieka nad 13 licencjatami.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego