Maksimowicz Eugenia - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Maksimowicz Eugenia, dr

Telefon:
745 74 59
Email:
maximovitch@interia.pl
Zakład:
Zakład Lingwodydaktyki
Pokój:
53
Dyżury:
Środa 9.00-9.45 Czwartek 9.00-9.45

Data uzyskania stopnia doktora: 2006
Praca doktorska pod tytułem: Aktualizacja leksyki rosyjskiej na materiale słownikowym końca XX wieku
Prowadzone przedmioty: Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Zainteresowania badawcze:
Stan współczesnego języka rosyjskiego, zachodzące w nim zmiany związane z czynnikami pozalingwistycznymi. Frazeologia. Aktualizacja leksyki religijnej we współczesnym języku rosyjskim. Dyskurs religijny w rosyjskich mediach.
Podręczniki:
Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego (dla studentów-filologów – I rok studiów), TRANS HUMANA, Białystok 2006.
Wybrane artykuły:
1. Актуализация лексики как языковое явление. Актуализированная лексика русского языка новейшего периода и ее основные разряды, w: STUDIA RUSYCYSTYCZNE AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ t.15, Kielce 2005, s.85-92.
2. Актуализация новой лексики русского языка иноязычного происхождения – семантические изменения, w: STUDIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE t.10, Białystok 2010, s.141-154.
3. Библеизмывсовременнойроссийскойпублицистике w: ACTA POLONO-RUTHENICA t.XVII, Olsztyn 2012, s.167-179.
4. Религиозная  лексика на страницах российских СМИ и проблемы культуры речи w: BIAŁOSTOCKIE ARCHIWUM JĘZYKOWE t.X, Białystok 2012, s.133-142.
5. Фразеологические единицы библейского происхождения в речи православных носителей русского языкa w: ACTA NEOPHILOLOGICA, Olsztyn 2013r.
6. LINGUODIDACTICA, „Функционально-стилистические особенности использования фразеологизмов библейского происхождения в публицистике”, 2014, t.XVIII, s.113-123
7. BIAŁOSTOCKIE ARCHIWUM JĘZYKOWE, „Фразеологические единицы библейского происхождения в речи православных носителей русского языкa”, 2014, nr 14, s.53-63
8. STUDIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, „Прецедентные тексты библейского происхождения в российском газетном дискурсе”, 2015, t.XV, s.349-359
9. Monografia pokonferencyjna SOCIOLINGWISTYCZNE BADANIA W TEORII I PRAKTYCE (Ujęcie interdyscyplinarne), „Лингвокультурологический аспект фразеологизмов библейского      происхождения”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, t.III, s.209-219
10. STUDIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE «О религиозной лексике современного русского языка в лингвистических исследованиях», 2016, t.XVI, s.305-313 – 10 pkt.
11. LINGUODIDACTICA, «Об использовании библейских фразеологизмов в разговорном стиле современного русского языка», 2016, t.XX, s.213-223
12. MONOGRAFIA AUTORSKA: «Русский язык на рубеже XX-XXI веков. Лексико-семантические изменения», 2016, Białystok, Wydawnictwo „Prymat”
13. JĘZYK ROSYJSKI XXI wieku. ŹRÓDŁA I PERSPEKTYWY, «Библейские фразеологизмы русского языка в современных лексикографических источниках», 2017, Warszawa, с. 209-217

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego