Kurianowicz Małgorzata - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Kurianowicz Małgorzata, dr

Telefon:
745 74 99
Email:
m_kurianowicz@op.pl
Zakład:
Katedra Językoznawstwa Historycznego
Pokój:
72
Dyżury:
zwolnienie lekarskie

Daty uzyskania stopni:
doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, 2014 r., rozprawa nt. „Biblia Ostrogska i XVIII-wieczna Ewangelia Klasztoru w Jabłecznej – cerkiewnosłowiańskie zabytki redakcji ruskiej”
tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii angielskiej, 2005 r.
   2003 – 2005 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydział     Humanistyczny, kierunek Filologia Angielska.
magister w zakresie filologii rosyjskiej, 2003 r. (zatrudnienie na UwB od 1 X 2005)
 1998 – 2003 Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii     Wschodniosłowiańskiej.

Prowadzone przedmioty:
Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego.

Zainteresowania badawcze:
   język staro-cerkiewno-słowiański, język cerkiewnosłowiański ruskiej redakcji,
   starodruki, piśmiennictwo religijne,
   językoznawstwo historyczne i porównawcze,
   kultura Rosji.

Udział w projektach badawczych i organizacyjnych:
Grant naukowy promotorski MNiSW, N N104 057438: Biblia Ostrogska i XVIII-wieczna Ewangelia Klasztoru w Jabłecznej – cerkiewnosłowiańskie zabytki redakcji ruskiej.
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego II oraz IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia”.

Wybrane artykuły:
1. Leksykalne osobliwości języka Ewangeliarza Jabłeczyńskiego – dublety leksykalne, tom po-konferencyjny „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich – literatura, kultura, język”, pod red. Z. Abramowicz, Białystok 2003, s. 513-526
2. Соотношение старославянских и древнерусских черт в Яблочинском евангелии - памятнике XVIII века, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 5, red. H. Twaranowicz, Białystok 2005, s. 287-302.
3. Wpływ języka greckiego na konstrukcje składniowe XVIII-wiecznego Ewangeliarza. Konstrukcja podwójnego przeczenia, tom po-konferencyjny „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziemnomorskich. Tom II. Historia, kultura, język”, pod red. Z. Abramowicz i J. Ławskiego, Białystok 2010, s. 289-300.
4. Некоторые изменения в системе глагола Яблочинского евангелия XVIII века, „Веснік Віцебскага дзяржайнага універсітэта” Т. 1, № 55-1, Witebsk, Białoruś 2010, c. 91-95.
http://elibrary.ru/item.asp?id=13071253
5. Ewangeliarz 1771 r. jako zabytek południowo-wschodniej Polski. Analiza tekstologiczna – inwersja, „Prace Językoznawcze”, z. XIV, Olsztyn 2012, s.167-176.
6. Początki drukowanej Biblii słowiańskiej na terenie Rusi Moskiewskiej, „Acta Polono-Ruthenica”, tom XVII, Olsztyn 2012, s. 27-35.
7. Futurum złożone w języku cerkiewnosłowiańskim – na przykładzie ksiąg drukowanych [w] Acta Albaruthenica, Rossica, Polonica, Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія. Зборнік науковых артикулаў, Віцебск, 2013, c. 40-43.
8. Język Ewangeliarza 1771 r. w konfrontacji z językiem pierwszej drukowanej Biblii cerkiewnosłowiańskiej (na przykładzie fleksji imiennej i werbalnej), „Studia Wschodniosłowiańskie” t. 14, Białystok 2014, s. 207-216.
9. Modernizacja form imperativu na przykładzie cerkiewnosłowiańskich drukowanych tekstów ewangelicznych, „Acta Neophilologica”, tom XVI, 1, Olsztyn 2014, s. 77-86.
10. Realizacja jerów w ewangelicznych cerkiewnosłowiańskich tekstach drukowanych, „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok, w druku.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego