Konkurs plastyczny 2018 - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Studenci
Konkurs plastyczny „Rosja jest piękna”


Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza do uczestnictwa w
KONKURSIE PLASTYCZNYM
„ROSJA JEST PIĘKNA!”

I. Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB.
II. Cele konkursu:
1. Popularyzowanie wiedzy na temat Rosji. Zachęcanie do poznania historii i kultury Rosji.
III. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest adresowany do studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego.
2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej w wybranej kategorii:
- Architektura Rosji
- Pejzaż Rosji
- Znane osobistości Rosji
- Motywy słynnych dzieł malarzy rosyjskich
- Symbole Rosji
3. Jeden Autor może zgłosić jedną pracę plastyczną.
4. Technika pracy: dowolna.
5. Format pracy: min. A3.
6. Do prac należy dołączyć podpisaną przez Autora ankietę uczestnictwa (załącznik nr 1/nr 2).
7. Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje:
- Tytuł pracy
- Imię, nazwisko Autora
IV. Nagrody:
1. Dla Zwycięzców (miejsca I–III) przewidziano nagrody.
V. Termin i miejsce nadsyłania prac:
1. Prace należy dostarczyć do dnia 20.03.2018 r. Można je składać osobiście w sekretariacie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (pokój 69) bądź przesłać na adres:
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
(z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY)
VI. Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Spośród dostarczonych prac Jury wybierze 3 prace, które zostaną nagrodzone miejscami od I do III.
2. Kryteria oceniania:
- Oryginalność pomysłu
- Związek z tematem
- Estetyka wykonania
- Technika pracy
VII. Ogłoszenie wyników konkursu:
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie http://ifw.uwb.edu.pl/. Autorzy prac zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu oraz terminie wręczenia nagród drogą mailową.
VIII. Publikacja prac:
1. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Autorom, przechodzą one na własność Organizatora. Z chwilą przekazania pracy na Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej przechodzą również wszelkie prawa autorskie związane z otrzymaną pracą.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie i innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki elektroniczne, CD-ROM, wprowadzenie do pamięci komputera, wprowadzenie do obrotu), w materiałach promujących Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, w materiałach/relacjach pokonkursowych, prezentowania prac na wystawach okolicznościowych organizowanych przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, w salach tegoż Instytutu, a także zgodą na prawa zbycia otrzymanych prac na aukcji z przeznaczeniem uzyskanych w ten sposób środków na działalność charytatywną.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoczesne z akceptacją jego Regulaminu.
IX. Uwagi dodatkowe:
1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
2. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne – od werdyktu nie przysługuje odwołanie.
3. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu.
4. Osoby do kontaktu (w przypadku pytań odnośnie konkursu):
dr Anna Romanik, e-mail: aniaromanik8@wp.pl
dr Anna Alsztyniuk, e-mail: a.alsztyniuk@o2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego