Konkurs Literacki - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.0.3.22 - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Studenci
Konkurs Literacki "Nie czekaj – pisz!"


REGULAMIN
I. Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Organizator definiuje i nadzoruje przebieg Konkursu pod względem administracyjnym, prawnym i artystycznym.
II. Idea i cele Konkursu
Konkurs ma na celu promocję wśród studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych idei pisania kreatywnego.
III. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs adresowany jest do studentów Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu w Białymstoku, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego.
2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w językach rosyjskim/białoruskim. Teksty zgłaszane do Konkursu muszą mieć charakter autorski w rozumieniu obowiązującego w Polsce prawa (nie mogą zawierać wad prawnych) i nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. Zastrzeżenie to dotyczy również ogólnodostępnych publikacji internetowych.
3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać utwór w jednej z trzech kategorii:
a) proza;
b) poezja;
c) skecz.
4. Teksty zgłaszane na Konkurs należy podpisać pseudonimem, bez podawania innych informacji. Do pracy należy dołączyć kopertę, opatrzoną tym samym pseudonimem, w której należy umieścić wypełnioną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi Autora, adresem oraz danymi dotyczącymi nadesłanego utworu.
5. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie w trzech egzemplarzach.
6. Teksty niespełniające któregokolwiek z warunków określonych w punktach 2–5 zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą brane pod uwagę.
IV. Termin i miejsce składania prac
Prace należy dostarczyć do dnia 20.03.2018 r. Można je składać osobiście  w sekretariacie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej bądź przesłać na adres:
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
(z dopiskiem: KONKURS LITERACKI)
Utwory należy przesłać również w formie załącznika, w plikach komputerowych zapisanych w formatach: doc do 20.03.2018 godz. 23:59 na adres: konkurs.literacki.inf@gmail.com
V. Kryteria oceniania
• twórczy charakter utworu,
• poprawność stylistyczna i językowa,
• poziom literacki pracy.
VI. Wyłanianie laureata Konkursu
1. Konkurs będzie rozstrzygany przez Jury. Z nadesłanych na Konkurs prac, które spełniać będą wymagania formalne, Jury wybierze 6 najlepszych (3 w kategorii praca studenta IFW, 3 w kategorii praca ucznia szkoły ponadgimnazjalnej), a ich autorom zostaną przyznane nagrody. Jury podejmuje decyzje większością głosów i mają one charakter ostateczny. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej: http://ifw.uwb.edu.pl/
3. Zwycięzcy otrzymają informację o wynikach, czasie i miejscu wręczenia nagród drogą mailową.
VII. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, bez ograniczeń terytorialnych) do przysłanego Tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację na stronach internetowych i w formie drukowanej – o ile taka forma będzie realizowana – bez uiszczania honorarium autorskiego. Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się również na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście.
2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
4. Prace nie będą zwracane.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.
6. Koordynatorzy:
dr Anna Alsztyniuk, e-mail: a.alsztyniuk@o2.pl
dr Anna Sakowicz, e-mail: sakowicz.mj@gmail.com

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego