koki - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

 
Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej i Katedra Rosyjskiej Literatury Dawnej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Katedrą Filologii Rosyjskiej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały mają zaszczyt zaprosić Państwa na IV Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu:
„W kręgu problemów antropologii literatury”,
 
która odbędzie się w dwóch etapach w dniach 21-25 września 2018 r.: 21-23 września w Grodnie, a 24-25 września w Białymstoku. Mogą Państwo wziąć udział w jednym z etapów konferencji (1 referat i 1 publikacja) lub w dwóch etapach (2 odrębne referaty i 2 publikacje). Chętnych do wzięcia udziału w dwóch etapach konferencji prosimy, aby nadsyłać dwa oddzielne zgłoszenia na odpowiednie adresy elektroniczne.
 

Temat konferencji w Białymstoku:
 
„Dzieło literackie w przestrzeni kulturowej”
 
Ujęcie antropologiczne uwzględnia szeroko rozumiany kontekst kultury, w jakim zawsze funkcjonuje człowiek-twórca i jego dzieło. Dzieło literackie może być rozumiane jako tekst kultury, zdeterminowany przez kontekst czasu, przestrzeni (należy tu wyodrębnić pisarza, który tworzy i funkcjonuje, wyłącznie lub przede wszystkim, w przestrzeni internetowej), ideologii itd. Tak pojmowany utwór literacki jest możliwy do uchwycenia i zrozumienia dzięki podejściu interdyscyplinarnemu, które cechuje różnorodność metodologii (np. strukturalizm, semiotyka, poststrukturalizm, psychoanaliza, postkolonializm),  a także badanych kontekstów (literatura, film, teatr, muzyka, sztuki plastyczne, komunikacja międzykulturowa, kultura popularna, gra, tożsamość, płeć, religia itd.).
 
 
Temat konferencji w Grodnie:
 
           „Człowiek „mówiący”, „piszący”, „czytający” w literaturze”
 
Jeżeli założymy, że język stanowi odbicie ludzkiej świadomości, to w oparciu o analizę formy języka dzieła literackiego, można wnioskować o tym, jaki jest stan procesów kognitywnych (umiejętności poznawcze), poziom moralny, ukierunkowanie procesu rozwoju kulturalnego i komunikacyjnego człowieka i społeczeństwa. Obiektem rozważań w czasie konferencji będzie człowiek postrzegany jako osobowość językowa, przejawiająca się w codziennych kontaktach, w procesie pisania, czytania, człowiek jako bohater utworu literackiego i/lub innych dzieł artystycznych (np. wizualnych), a także człowiek jako podmiot działalności twórczej. Pojęcie „język” przy tym można rozpatrywać na płaszczyźnie lingwistycznej, literaturoznawczej, kulturowej.       
 

Jesteśmy otwarci również na inne Państwa propozycje realizacji tytułowego tematu. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy nie tylko przedstawicieli nauk filologicznych (literaturoznawców i lingwistów), ale także innych dziedzin humanistyki – filozofów, historyków, kulturologów. Prosimy o powiązanie problematyki antropologicznej z poetyką utworów literackich.
 

Planowany czas prezentacji referatu – 20 minut. Języki konferencji: polski, rosyjski, białoruski, ukraiński, angielski.
 

Koszty udziału w konferencji (przyjazdy, noclegi, wyżywienie) ponoszą sami uczestnicy bądź ich uczelnie macierzyste.
 

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł, która obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, uroczystą kolację, publikację referatów w punktowanym czasopiśmie „Studia Wschodniosłowiańskie”.
 

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać do 15 lipca 2018 r. na adres:
 

1.      Katedra Współczesnej Literatury Rosyjskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok (z dopiskiem „Dzieło literackie”) lub pocztą elektroniczną na adres konferencja.bialystok2018@gmail.com (etap w Białymstoku);
 
2.      230023 Беларусь, г. Гродно, ул. Ожешко, 22, к. 217, Гродненский госуниверситет, кафедра русской филологии, оргкомитет конференции. Fax: (8 0152) 73-19-10 Teл.: (+375 152) 74-43-81, helen-bogdevich@yandex.by (etap w Grodnie).
 

Prosimy o wniesienie opłaty za udział w konferencji w Białymstoku do 1 września 2018 r. na konto:
 
Bank Millennium 74 1160 2202 0000 0002 4179 4476 z dopiskiem „Dzieło literackie” (po potwierdzeniu przyjęcia tematu referatu).
 
 
Patronat naukowy                                                     Organizatorzy konferencji     
 
 
Prof. zw. dr hab. Wanda Supa                                              dr Ewa Pańkowska
 
Prof. dr hab. Andrzej Baranow                                              dr Joanna Dziedzic
 
          dr Agnieszka Baczewska-Murdzek
 
          dr Weronika Biegluk-Leś
 


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego