Katedra Filologii Białoruskiej - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Katedra Filologii Białoruskiej


Lista pracowników:


1. Profil badawczy Katedry
Działalność naukowa Katedry Filologii Białoruskiej jest prowadzona w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa. Literaturoznawcy zajmują się literaturą białoruską od najdawniejszych czasów po współczesność, twórczością literacką białoruskich pisarzy w Polsce, polsko-białoruskimi związkami literackimi, literaturą białoruskiej emigracji.
Językoznawcy zajmują się dialektologią i onomastyką Białostocczyzny, w tym toponimią i mikrotoponimią pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, gwarami wschodniosłowiańskimi na Białostocczyźnie, a także historią języka białoruskiego i jego dzisiejszym rozwojem.

2. Publikacje zbiorowe i książkowe
Białorutenistyka Białostocka – ukazuje się od 2009 roku. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą, językiem, historią, kulturą białoruską, komparatystyką i związkami polsko-białoruskimi. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera dział debiutów naukowych, recenzji, sprawozdania z sesji oraz konferencji naukowych. Współpracują z „Białorutenistyką Białostocką” badacze z Polski, Białorusi, innych krajów słowiańskich i Europy Zachodniej. Pismo jest adresowane do środowisk slawistycznych. Redaktor naczelny Halina Twaranowicz.
Старабеларуская лiтаратура XI – XVIII ст.ст. Хрэстаматыя, pod red. H. Twaranowicz, przy współpracy A. Sakowicz, Białystok 2004, 772 ss.
Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności”, pod red. M. Kondratiuka, B. Siegienia, Białystok 2004, 628 ss.
Gwary i onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego i słowiańsko-bałtyckiego: tom prac ofiarowany prof. Michałowi Kondratiukowi z okazji 45-lecia pracy naukowej, pod red. L. Citko, B. Siegienia, Białystok 2006, 402 ss.
Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, Materiały XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności”, pod red. M. Kondratiuka, B. Siegienia, Białystok 2006, 443 ss.
Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności”, pod red. M. Kondratiuka, B. Siegienia, Białystok 2009, 449 ss.
Беларуская літаратура XVI – XX ст.ст. Працы кафедры беларускай філалогіі Беластоцкага ўніверсітэта, pod red. H. Twaranowicz, Białystok 2010, 250 ss.
Literatury wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań, pod red. H. Twaranowicz, Białystok 2010, 558 ss.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego