Karolczuk Marzanna - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Karolczuk Marzanna, dr hab.

Telefon:
745 74 59
Email:
karolczuk.m@poczta.onet.pl
Zakład:
Zakład Lingwodydaktyki
Pokój:
53A
Dyżury:
środa 15:00-16:30

Uzyskane tytuły i stopnie naukowe:
• Magister filologii rosyjskiej – 1995
• Doktor nauk humanistycznych – 2003 r.
• Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina: językoznawstwo – 2018 r.
Zainteresowania naukowe:
• Nauczanie i uczenie się drugiego języka obcego
• Kształcenie nauczycieli
• TIK w kształceniu językowym
• E-learning w edukacji akademickiej
• Edukacja międzykulturowa
• Komunikacja interkulturowa
• Językoznawstwo kontrastywne

Doświadczenie dydaktyczne:
• Metodyka nauczania języka rosyjskiego
• Praktyczna nauka języka rosyjskiego – laboratorium
• Wiedza o akwizycji i nauce języków
• Kultura i sztuka Rosji
• Współczesne koncepcje kształcenia językowego
• Nauczanie e-learningowe
• Nowoczesne metody i techniki pracy nauczyciela akademickiego
• Nowe technologie w doskonaleniu językowym
• Seminarium licencjackie
PUBLIKACJE:
A. Monografie
1. Karolczuk M.,  Грамматическая интерференция в процессе обучения русской речи польских студентов-филологов, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
2. Karolczuk M.,  Nauczanie języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego w Polsce z perspektywy edukacji międzykulturowej, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2016.

B. Redakcja / współredakcja publikacji
1. Z problematyki kształcenia językowego, t. VI, pod red. E. Awramiuk, M. Karolczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.
2. „Linguodidactica” 2015, t. XIX, pod red. M. Karolczuk.

C. Artykuły w czasopismach
1. Karolczuk M., Dysleksja rozwojowa w nauce języka rosyjskiego, „Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego” 2008, t. 17, s. 153-167.
2. Karolczuk M., Kilka uwag o nauczaniu języka obcego zawodowego (turystyka i rekreacja), „Linguodidactica” 2008, z. XII, s. 59-68.
3. Karolczuk M., O czym student pamiętać powinien. Uwagi praktyczne, „Linguodidactica” 2009, z. XIII, s. 115-122.
4. Karolczuk M. O wybranych aspektach determinujących nauczanie i uczenie się języka rosyjskiego (drugiego obcego) – wnioski z badań, „Neofilolog” 2010, t. 35, s. 185-194;
http://www.poltowneo.org/neofilolog-main/numery/38-neofilolognr35.html
5. Karolczuk M. O nauczaniu drugiego języka obcego (analiza programów nauczania języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego), „Studia Wschodniosłowiańskie” 2010, t. 10,                s. 265-276; http://pbc.biaman.pl/Content/15570/sws10-srodek.pdf
6. Karolczuk M., Из опыта использования проектов на уроках иностранных языков             в российских школах, „Linguodidactica” 2011, t. XV, s. 75-88;
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=30181&from=publication
7. Karolczuk M., Student teaching internships in Russian language classes in an elementary school. Research conclusions, „Acta Neophilologica” 2013, t. XV(1), s. 51-62;
http://www.uwm.edu.pl/stas/wydawnictwo/Acta-Neo-15-1-2013.pdf
8. Karolczuk M., Praktyki pedagogiczne studenta w gimnazjum na lekcji języka rosyjskiego (drugiego obcego). Opracowanie badań własnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2013. Zeszyt nr 80/2013. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 5,  s. 142-155;
http://www2.univ.rzeszow.pl/wfil/ifr/glottodydaktyka/glottodydaktyka_5.pdf
9. Karolczuk M., Przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela języka rosyjskiego (drugiego obcego) w szkole średniej. Opracowanie badań własnych, „Linguodidactica” 2013, t. XVII,        s. 93-105; http://filologia.uwb.edu.pl/ling//tomy/linguodidactica2013.pdf
10. Karolczuk M. Wybór kierunków studiów przez uczestników Olimpiady Języka Rosyjskiego, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2014, t. 14, s. 331-344;
http://filologia.uwb.edu.pl/sw/numery/no14.pdf
11. Karolczuk M., Rola refleksji w przygotowaniu ucznia do komunikacji międzykulturowej           na lekcjach języka rosyjskiego, „Neofilolog” 2014, t. 42/2, s. 215-226;
http://www.poltowneo.org/neofilolog-main/numery/250-neofilolog-nr-42-2.html
12. Karolczuk M., Kwalifikacje do nauczania dwóch języków obcych jako wyzwanie edukacyjne, „Linguodidactica” 2015, t. XIX, s. 123-140;
http://filologia.uwb.edu.pl/ling//tomy/linguodidactica2015.pdf
13. Karolczuk M., Postawy uczniów szkół średnich wobec Rosji i Rosjan. Wnioski z badań, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2015, t. XI, s. 349-362.
14. Karolczuk M., Blended learning (e-learningu) na studiach filologicznych, „Studia Neofilologiczne” 2017, s. 119-128;
http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo/studia_neofilologiczne_13.pdf
15. Karolczuk M., Polsko-rosyjskie porównania międzykulturowe w podręcznikach do nauki języka rosyjskiego na poziomie gimnazjalnym, Studia Rossica Posnaniensia, t. 42, s. 307-317; http://srp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/SRP-XLII-2017.pdf

D. Artykuły w recenzowanych monografiach, seriach, materiałach pokonferencyjnych
1. Karolczuk M., O rozwijaniu sprawności czytania ze zrozumieniem w społeczeństwie multimedialnym (przykłady ćwiczeń), (w:) Edukacja dla przyszłości, t. III,                                     pod red. J. F. Nosowicza, M. Pieklarz, Białystok 2006, s. 23-33.
2. Karolczuk M., Test językowy – sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniów? (refleksje, spostrzeżenia, wskazówki na przykładzie pisemnego egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego), (w:) W dialogu języków i kultur, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2007,     s. 89-97.
3.  Karolczuk M. Использование Интернета в обучении иностранным языкам в польской школе, (в:) Актуальные проблемы теоретической и прикладной лингвистики, ч. 2. Материалы Международной научной конференции, посвященной памяти профессора            Р. Г. Пиотровского), ред. А. В. Зубов, Минск 2010, с. 207-211.
4. Karolczuk M. Twórczy nauczyciel języka obcego w wyobrażeniach studentów kierunków filologicznych, (w:) Nauczanie języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pod red. J. Karbowniczek, D. Ficek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2010, s. 252-263;
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjpseSz5u_TAhXME5oKHbQQAswQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dziekanatonline.wsl.edu.pl%2Fdownload.php%3Fid%3D3547&usg=AFQjCNE-C3nvBUW8TOqfRRU-nAnzhy7pUg&cad=rja
5. Karolczuk M.,  К проблеме создания учебных материалов для обучения русскому языку как второму иностранному в парадигме межкультурной коммуникации, (в:) Язык              и межкультурные коммуникации, Материалы III Международной научной конференции, ред. В. Д. Стариченок, Г. Кундротас, И. П. Кудреватых, Минск 2011, с. 195-197.
6. Karolczuk M., К проблеме подготовки польских учащихся к межкультурной коммуникации на русском языке, (в:) Инновации в обучении иностранным языкам: опыт, проблемы, перспективы, ч. 1, Материалы Международной научно-практической конференции, ред. Н.П. Баранова, Минск 2014, s. 98-100.
7. Karolczuk M. O kształtowaniu kompetencji medialnej (przyszłych) nauczycieli języków obcych, (w:) Edukacja dla przyszłości, t. X, pod red. J. F. Nosowicza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2014, s. 203-218.
8. Karolczuk M., О подготовке к профессии учителя русского языка в польском вузе,  (в:) Филологическое образование в современных исследованиях: лингвистический и методический аспекты, Материалы Международной научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XV Кирилло-Мефодические чтения», ред. Л.В. Фарисенкова, Москва – Ярославль 2014, s. 314-318.
9. Karolczuk M. Русский язык как второй иностранный в польской школе – трудности               и вызовы, (w:) Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet, pod red. T. Soldatjenkowej,               L. Szypielewicz, Department of Slavonic and Eastern European Studies of the University of Leuven Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Leuven, Belgium 2014, s. 861-873 (publikacja elektroniczna).
10. Karolczuk M., Sposoby kształtowania postaw uczniów wobec Rosji i Rosjan na lekcji języka rosyjskiego jako drugiego obcego, (w:) W dialogu języków i kultur, t. IV, pod red.                      K. Fordońskiego, Ł.  Karpińskiego, Wydawnictwo: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2015, s. 167-181;
http://www.academia.edu/9853359/W_dialogu_j%C4%99zyk%C3%B3w_i_kultur._Tom_IV
11. Karolczuk M., O potrzebie przygotowania uczniów na lekcjach języka rosyjskiego                do porozumiewania się międzykulturowego, (w:) Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej, pod red. J. Getki, J. Grzybowskiego, R. Kramara, Wydawca: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015, s. 289-303.  
12. Karolczuk M., Контрастивное обучение: подготовка польских учеников                           к межкультурной коммуникации, (w:) Контрастивные исследования и прикладная лингвистика, ч. 2, Материалы Международной научной конференции, ред. А. В. Зубов,             Т. П. Карпилович, Минск 2015, c. 164-167.
13. Karolczuk M., Obraz Polski i Polaków w wybranych podręcznikach do nauki języka rosyjskiego na poziomie gimnazjalnym, (w:) Z problematyki kształcenia językowego, t. VI, pod red. E. Awramiuk, M. Karolczuk, Wydawnictwo UwB, Białystok 2016, s. 285-303.
14. Karolczuk M., Новые приоритеты в области обучения русскому языку в польской школе, (w:) Русистика и современность, Сборник научных работ, ред. Э Архангельская, Л. Игнатьева, Рига 2016, c. 209-215.
15. Karolczuk M., Паремии на уроках русского языка в средней школе в Польше (анализ учебников), (в:) Традиции и инновации в методике преподавания иностранных языков, т. 2, ред.  E. Dźwierzyńska, M. Dziedzic, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, с. 88-100.  

E. Podręczniki
1. Karolczuk M., Szymula R., Общайтесь по-русски!, Wydawnictwo UwB, Białystok 2007.
2. Karolczuk M., Michaluk M, Szymula R., C экономической лексикой запанибрата, Wydawnictwo UwB, Białystok 2011.
3. Karolczuk M., Michaluk M, Szymula R., Мы в межкультурном деловом общении,  Wydawnictwo UwB, Białystok 2012.

F. Recenzje
1. Karolczuk M., recenzja książki:  W. Wilczyńska, A. Michońska-Stadnik: Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2010, „Przegląd Rusycystyczny” 2012, nr 3, s. 129-136.
2. Karolczuk M., recenzja książki:  Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu, pod red. M. Kostaszuk-Romanowskiej, A. Wieczorkiewicz, Wydawca: Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, Białystok 2009, „Linguodidactica” 2012, t. XVI, s. 253-259.
Staże naukowe i dydaktyczne, wykłady gościnne:
• Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny: Katedra Języka i Komunikacji, Katedra Metodyki Nauczania Języków Obcych, 2011 (staż naukowy w ramach realizacji projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
• Uniwersytet w Peczu, Wydział Humanistyczny, 2017 (Erasmus+ STT)
• Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017 (wykład gościnny: „Kompetencja międzykulturowa w kształceniu językowym i komunikacji”)
• Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, 2017 (wykłady gościnne: „Kompetencja międzykulturowa w kształceniu językowym i komunikacji”, „E-learning w nauczaniu akademickim”).

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego