jezyki_ruskie - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.0.1.16 - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
 
                
 Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 
JĘZYKI RUSKIE W ROZWOJU HISTORYCZNYM

I KONTAKTACH Z POLSZCZYZNĄ
                                                                                                                                   
 
 
        

 
Katedra Językoznawstwa Historycznego
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytet w Białymstoku
 


 
zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej nt. Języki ruskie w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, która odbędzie się w Białymstoku w dniach 14–15 września 2017 r.                                       

 


Spojrzenie na złożoną problematykę historycznego rozwoju języków ruskich oraz polsko-ruskich/rusko-polskich kontaktów językowych proponujemy ograniczyć chronologicznie i terytorialnie. Losy Wielkiego Księstwa Litewskiego, usytuowanego na skrzyżowaniu dwóch kultur chrześcijańskich: łacińskiego Zachodu i bizantyjskiego Wschodu, złączonego od 1569 r. unią polityczną z Królestwem Polskim w Rzeczpospolitą Obojga Narodów, pozostawiły ślad w jego historii i kulturze. Przejawem tej specyficznej sytuacji było istnienie na terytorium państwa rusko-litewskiego kilku języków, m.in. cerkiewnosłowiańskiego ruskiej redakcji, ruskiego zróżnicowanego funkcjonalnie (w wariancie kancelaryjnym i tzw. prostej mowy), polskiego i łaciny. Wymienione języki nie mogły funkcjonować zamiennie, każdemu z nich była właściwa określona sfera użycia. Język cerkiewnosłowiański, obsługujący liturgię prawosławną, stał się językiem literatury religijnej. Język ruski – oficjalny język państwowy Wielkiego Księstwa Litewskiego – był narzędziem komunikacji międzykonfesyjnej i międzyetnicznej, a także językiem bogatej literatury świeckiej, z czasem też religijnej. Polszczyzna (również jako nośnik wpływów łacińskich) pełniła funkcję języka zarówno kancelaryjnego, jak i literackiego. Przedmiotem rozważań chcemy uczynić problemy ewolucji poszczególnych języków, jak też relacji między nimi na tle zmieniających się warunków historycznych (politycznych, społecznych, religijnych), m.in. zagadnienia infiltracji polszczyzny do różnych gatunków tekstów zachodnioruskich oraz kwestie funkcjonowania rutenizmów w języku polskim.
 
Podstawowym celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych między badaczami z różnych ośrodków w kraju i za granicą zajmujących się proponowaną tematyką. Refleksji mogą być poddane zarówno zagadnienia badawcze nowe, niedostatecznie zgłębione, jak też wymagające rein terpretacji bądź uzupełnienia.


Komitet naukowy konferencji
prof. dr hab. Leszek Bednarczuk (Akademia Polonijna w Częstochowie)
prof. dr hab. Bogusław Now owiejski (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. Anna Miezienko (Witebski Uniwersytet Państw owy)
prof. Irina Haponienko (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku)
prof. dr Petra Stankovska (Uniwersytet w Lublanie)

Komitet organizacyjny konf erencji
dr hab. prof. UwB Lilia Citko
dr Krzysztof Rutkowski


                                        
I N F O R M A C J E   O R G A N I Z A C Y J N EMIEJSCE OBRAD KONFERENCJI
 
Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku, Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok.
 

JĘZYKI ROBOCZE KONFERENCJI
 
polski, rosyjski, białoruski, ukraiński, angielski
 

OPŁATA KONFERENCYJNA
 
350 zł – opłata pokrywa koszt m.in. uroczystej kolacji, publikacji wygłoszonych referatów oraz wycieczki do Supraśla (zwiedzanie klasztoru Zwiastowania NMP oraz Muzeum Ikon).
 

TERMINY
 
  • do 1 sierpnia 2017 r. – rejestracja zgłoszeń na konferencję wraz z tematami wystąpień poprzez załączony do niniejszego zaproszenia formularz zgłoszeniowy;
  • do 15 sierpnia 2017 r. – przyjmowanie opłat konferencyjnych; wpłaty prosimy kier ować na konto: Bank Millenium S.A., 74 1160 2202 0000 0002 4179 4476 (z dopiskiem „Języki ruskie”);
  • od 5 września 2017 r. – wysyłanie uczestnikom programu konferencji oraz dodatkowych informacji organizacy jnych;
  • do 15 października 2017 r. – przyjmowanie tekstów zgłoszon ych do publikacji (wersja elektroniczna + wersja papierowa w 2 egzemplarzach).
 
 
 
 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE
 
  • materiały z konferencji – po wcześniejszym z recenzowaniu – zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym. W celu usprawnienia prac edytorskich prosimy o zredagowanie tekstów według załączonych do ninie jszego zaproszenia zaleceń;
  • organizator konferencji zastrzega sobie prawo kw alifikowania tekstów referatów do wygłoszenia i publikacji.
 
 

ZAKWATEROWANIE
 
Rezerwacji i opłacenia noclegu uczestnicy konferencji dokonują we własnym zakresie. Polecamy miejsca hotelowe m.in. w: Centrum Kultury Prawosławnej (http://www.ckp.bialystok.pl), domach studenta Politechniki Białostockiej (http://pb.edu.pl), hotelu Pastel (http://www.pastel.kasol.com.pl), hotelu Cri-stal (http://hotelcristal.com.pl), hotelu Branicki (www.hotelbranicki.com.pl).
 

ADRES DO KORESPONDENCJI
 
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet w Białymsto ku, Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok (z dopiskiem „Języki ruskie”),
e-mail: jezyki.ruskie.2017@gmail.com,
strona konferencji: http://ifw.uwb.edu.pl/jezyki_ruskie


                                              

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego