Grabowska Katarzyna - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Grabowska Katarzyna, dr

Telefon:
745 74 99
Email:
kaska_smoktunowicz@gazeta.pl
Zakład:
Zakład Badań nad Językiem Pogranicza
Pokój:
72
Dyżury:
zwolnienie lekarskie


Data uzyskania stopnia doktora – 2017 r.

Data uzyskania stopnia magistra – 2008 r.


Prowadzone przedmioty:
Praktyczna nauka języka rosyjskiego (w grupach zaawansowanych i od podstaw)
Język SCS

Opieka nad praktykami zawodowymi


Zainteresowania badawcze:
Historia języków wschodniosłowiańskich, latopisarstwo WKL


Publikacje:
1. Roczny cykl świąt liturgicznych jako jeden ze sposobów wyznaczania dat w „Kronice Supraskiej”, „Prace Językoznawcze”, Zeszyt XIII., Olsztyn 2011, s. 215-225.
2. Unifikacja form czasu przeszłego w języku staroruskim na przykładzie „Kroniki Supraskiej”, „Studia Wschodniosłowiańskie”, T. 11., Białystok 2011, s. 259-267.
3. Użycie form praesens historicum w wybranych latopisach białorusko-litewskich, „Prace Językoznawcze”, Zeszyt XIV., Olsztyn 2012, s. 91-97.
4. Zapożyczenia leksykalne z języka polskiego w „Kronice Supraskiej”, „Linguodidactica”, Tom XVII, Białystok 2013, s. 57-67.
5. Особенности склонения прилагательных мужского и среднего родов в „Супрасльской летописи”, „Linguodidactica”, Tom XVIII, Białystok 2014, s. 51 – 62.
6. Polonizmy leksykalne w wybranych latopisach białorusko-litewskich, „Acta Neophilologica”, Tom XVI (2), Olsztyn 2014, s. 25 – 35.
7. Formy fleksyjne rzeczowników ŏ-tematowych w „Kronice Supraskiej”, „Linguodidactica”, Tom XIX, Białystok 2015, s. 51 – 62.

8. Sposoby wyrażenia praesens i futurum w „Kronice Supraskiej”, „Linguodidactica”, Tom XX, Białystok 2016, s. 95 – 104.
9. Charakterystyka językowa latopisów II redakcji (na przykładzie Latopisu Krasińskich), „Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : зборнік артыкулаў у гонар прафесара Эльжбеты Смулковай”, Mińsk 2016, s. 65 – 73.
10. Latopis Raczyńskich jako XVI-wieczny zabytek latopisarstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego (charakterystyka językowa), „Acta Neophilologica”, Tom XIX(2), Olsztyn 2017, s. 19 – 27.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego