Filinowicz Alina - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Filinowicz Alina, dr

Telefon:
745 75 12
Email:
alafilinowicz@poczta.onet.pl
Zakład:
Katedra Filologii Białoruskiej
Pokój:
52
Dyżury:
Poniedziałek 19.30-20.15 SW, środa 10.30-11.15

daty uzyskania stopni
1999 r. – magister w zakresie filologii ze specjalnością rusycystyka z białorutenistyką
2012 r. – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
prowadzone przedmioty
Praktyczna nauka języka białoruskiego
Praktyczna nauka języka białoruskiego – laboratorium
Wstęp do językoznawstwa
Lektorat języka białoruskiego
Dialektologia regionu
Dialektologia białoruska
zainteresowania badawcze
Gwary i onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego.
publikacje – książki
Беларуская мова. Дапаможнік для студэнтаў беларускай філалогіі. ІІ курс, Białystok 2007, 238 ss.
publikacje – wybrane artykuły (maksimum 10)
Leksyka dotycząca życia codziennego w gwarach Białostocczyzny w kontekście sąsiednich gwar obwodu grodzieńskiego i brzeskiego na Białorusi [w:] Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Droga ku wzajemności, pod red. M. Kondratiuka, Białystok 2002, s. 53-60.
Paralele i wzajemne zapożyczenia polsko-białoruskie w zakresie nazw roślin [w:] Droga ku wzajemności. Materiały X Międzynarodowej Konferencji Naukowej, tom V, część I, pod red. S. Musijenko, Grodno 2004, s. 110-124.
Nazwy łąk i pastwisk w gwarach Białostocczyzny [w:] Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Droga ku wzajemności, pod red. M. Kondratiuka, B. Siegienia, Białystok 2004, s. 81-90.
Specyfika badań onomastycznych na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim i słowiańsko-bałtyckim [w:] Актуальные вопросы славянской ономастики. Материалы II Международной научной конференции „Славянская ономастика в ареальном, этимологическом и хронологическом аспектах”, Гомель 2004, c. 195-200.
Nazwy terenowe od terminów topograficznych smuga, popław, błonie w gwarach województwa podlaskiego [w:] Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych, red. M. Łesiów, M. Olejnik, Lublin 2005, s. 51-57.
Mikrotoponimy utworzone od dawnych jednostek miar na Białostocczyźnie [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, tom 5, Białystok 2005, s. 269-274.
Mikrotoponimy utworzone od miar powierzchni ziemi: włóka i morga na Białostocczyźnie [w:] Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. Materiały XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Droga ku wzajemności, tom VIII, pod red. M. Kondratiuka, B. Siegienia, Białystok 2006, s. 197-206.
Mikrotoponimy pogranicza polsko-białoruskiego określające rodzaj i kształt ziemi na Sokólszczyźnie [w:] Droga ku wzajemności. Materiały XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej, tom X, pod red. S. Musienki, I. Krenia, Grodno 2009, s. 441-444.
Nazwy terenowe wskazujące na pewne fakty historyczne na obszarze Sokólszczyzny [w:] Białorutenistyka Białostocka, tom 2, Białystok 2010, s. 189-195.
Nazwy terenowe związane z gospodarką rolną i leśną w powiecie sokólskim, [w:] Białorutenistyka Białostocka, tom 4, Białystok 2012, s. 291-299.
Nazwy relacyjne w mikrotoponimii powiatu sokólskiego, [w:] Droga ku wzajemności. Materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Grodno 15-16 listopada 2012.
Flora w mikrotoponimii powiatu sokólskiego, [w:] „Acta Polono-Ruthenica” Rocznik naukowy Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Nr XVIII. Olsztyn 2013.
Wschodniosłowiański formant -szczyna w mikrotoponimii powiatu sokólskiego, [w:] Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, pod red. M. Kondratiuka, Materiały XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności”, Białystok 20-21 września 2013
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego