Dziedzic Joanna - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Dziedzic Joanna, dr

Telefon:
745 75 01
Email:
joanna.dziedzic123@gmail.com
Zakład:
Katedra Rosyjskiej Literaturu Dawnej
Pokój:
65
Dyżury:
urlop naukowystopnie naukowe
1999 r. – magisterium
2010 r. – doktorat

prowadzone zajęcia dydaktyczne
Historia literatury rosyjskiej (rok I i II), Wstęp do literaturoznawstwa, Teoria literatury, Seminarium licencjackie (literaturoznawcze)

zainteresowania badawcze
literatura i filozofia rosyjska XIX wieku, poezja epoki popuszkinowskiej i nurt „poezji czystej” w kontekście literatury światowej

prace w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych
członek komitetu redakcyjnego Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia”

wybrane publikacje
książki
 • J. Dziedzic, Fiodor Tiutczew i jego dzieło. Człowiek – przyroda – historiozofia – estetyka, Białystok 2016
 • Józef Sękowski, Fantastyczne podróże barona Brambeusa, Białystok 2017, NAUKOWA SERIA WYDAWNICZA „CZARNY ROMANTYZM” Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Wydawnictwo PRYMAT. Wstęp: Jarosław Ławski, Joanna Dziedzic.
Redakcja naukowa tomu
    Topos domu w literaturach i językach wschodniosłowiańskich, pod red. J. Dziedzic, A. Sakowicz, A. Alsztyniuk, Białystok 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

artykuły
 • Echa toposu „theatrum mundi” w twórczości Fiodora Tiutczewa , [w:] Literatury Wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań, red. H. Twaranowicz, Białystok 2010, s. 241–254.
 • Afanasij Fet w krytyce zachodniej, „Acta Polono-Ruthenica”, t. 17, Olsztyn 2012, s. 19–26.
 • Portret Anny Fiodorowny Tiutczewej w świetle jej memuarystyki, [w:] Kobiety w literaturze i
  społeczeństwie , red. W. Jakimiuk-Sawczyńska, Białystok 2012, s. 25–34.
 • Echa Roku Czesława Miłosza w Rosji, [w:] Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, red. A. Janicka, K. Korotkich, J. Ławski, Białystok 2012, s. 239–248.
 • Poeta i polityk o kondycji człowieka (antropologiczna historiozofia Fiodora Tiutczewa), [w:] Антропология литературы : методологические аспекты  проблемы. Сборник научных   статей в 3 частях  , ч. 2, Гродно 2013, s. 37–44.
 • Senilia Fiodora Tiutczewa, [w:]  Starość. Doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury. Seria II. Zapisy i odczytania,   red. A. Janicka, E. Wesołowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013, s. 221–234.
 • Польша в творческом наследии   Федора Тютчева, [w:] Актуальные вопросы изучения культуры в контексте диалога цивилизаций Россия-Запад-Восток, Москва-Ярославль 2014, с. 149-153.
 • „Надмагільныя партрэты” – obrazy rodziców w poezji Jana Czykwina, [w:] Topos domu w literaturach i językach wschodniosłowiańskich, pod red. J. Dziedzic, A. Sakowicz, A. Alsztyniuk, Białystok 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 211-219.
inne informacje
Zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień związanych z nurtem „poezji czystej” (twórczość A. Feta, A. Majkowa, A. Grigoriewa) w literaturze rosyjskiej okresu popuszkinowskiego. Celem badań jest rozpatrzenie związku tego kierunku poetyckiego ze spuścizną romantyczną, a także z rozwijającym się od lat 40-tych XIX wieku realizmem. Badania podejmują również próbę zinterpretowania tego nurtu w kontekście rosyjskiej poezji ziemiańskiej. Podejmowana jest także refleksja nad zjawiskiem ekfrazy  w liryce poetów „sztuki czystej”. Analiza wymienionych zagadnień w ujęciu komparatystycznym oraz zbadanie, w jaki sposób idea „czystej sztuki” kształtowała się i rozwijała w literaturze rosyjskiej i europejskiej w XIX wieku. Przedmiotem studiów jest też spuścizna literacka i publicystyczna poety Fiodora Tiutczewa i Józefa Sękowskiego.

Członek komitetu redakcyjnego Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia”

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego