Dworakowska Beata - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Dworakowska Beata, dr

Telefon:
745 75 00
Email:
beatadworakowska@wp.pl
Zakład:
Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego
Pokój:
66
Dyżury:
środa 8.00 - 9.30

Magisterium – 1995 UW Filia w Białymstoku, doktorat – 2003 UMCS
Zajęcia dydaktyczne: teoria przekładu, praktyka przekładu, gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska, gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, praktyczna nauka języka rosyjskiego (laboratorium językowe)
Zainteresowania badawcze: lingwistyka przekładu, komparatystyka polsko-rosyjska, gramatyka kognitywna, przekład tekstów literackich, poezja religijna, twórczość księdza Jana Twardowskiego
Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Językoznawcze
Publikacje:
- monografia:  
Legendy i podania staroruskie w przekładzie Ryszarda Łużnego – wybrane aspekty lingwistyczne, Białystok 2008, ss. 206.
- współredaktor książki:
Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe, Studia Slawistyczne, t. 7, pod red. L. Dacewicz i B. E. Dworakowskiej, Białystok 2008.
- wybrane artykuły:
- Собственные имена из «Повести временных лет» в переводе на польский язык авторства Р. Лужного, (w:) Актуальные вопросы изучения русской литературы и культуры, русского языка и методики его преподавания в европейском контексте, Kraków 2001, s. 341 – 345; Nazwy własne „Pateryku Kijowsko-Pieczerskiego” w polskim przekładzie Ryszarda Łużnego, (w:) Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, Gdańsk 2002, s. 311 – 315; Transformacje leksykalne w przekładach staroruskich legend i podań. Zawężenie i rozszerzenie semantyczne, (w:) Е.Ф. Карский и современное языкознание. Материалы IX международных Карских чтений, часть I, Grodno 2003, s. 477 – 489; Przekształcenia semantyczne w przekładzie wybranych legend i podań dawnej Rusi, (w:) Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej, t. 15, Kielce 2005, s. 225 – 233; Językowy obraz Chrystusa w rosyjskich przekładach wybranych wierszy Jana Twardowskiego, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 9, Białystok 2009, s. 59 – 76; Comparatio w wybranych wierszach Jana Twardowskiego i ich rosyjskich przekładach, (w:) Przekład – Język – Kultura, pod red. R. Lewickiego, t. II, Lublin 2010, s. 191 – 205; Ekwiwalencja formalno-estetyczna w rosyjskich przekładach wierszy księdza Jana Twardowskiego na przykładzie animizacji, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 11, Białystok 2011, s. 185-198; Kreacja anioła w wierszach księdza Jana Twardowskiego i jej rekonstrukcja w rosyjskich przekładach, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 12, Białystok 2012, s. 25–47.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego