Dacewicz Leonarda - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Prof. zw. dr hab. Leonarda Dacewicz

Telefon:
745 75 00
Email:
Ldacewicz@interia.pl
Zakład:
Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego
Pokój:
66
Dyżury:
Czwartek 9.00-9.45 12.30-13.30

Ważniejsze informacje:
- Doktorat – 1984 UMCS, habilitacja – 1995 UW, tytuł naukowy profesora – 2002 (procedura: UMK w Toruniu)
- Zajęcia dydaktyczne: Wstęp do językoznawstwa, seminaria z onomastyki wschodniosłowiańskiej i polskiej oraz językoznawstwa rosyjskiego; na studiach doktoranckich: Językoznawstwo ogólne, Metodologia badań językoznawczych, Nazwy własne w kulturze i komunikacji społecznej.
- Zainteresowania badawcze: historyczna i współczesna antroponimia polsko-litewsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza, mikrotoponimia, chrematonimia, komparatystyka językoznawcza polsko-rosyjska
- Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: International Council of Onomastic Sciences (ICOS), Komisja Onomastyki Polskiej przy Komitecie Językoznawstwa PAN, Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Towarzystwo Kultury Języka (w l. 2004-2007 prezes Oddz. Białystok).
- Publikacje (w wyborze):
Monografie:
Nazewnictwo kobiet w dawnym powiecie mielnickim (XV-XVII w.), Białystok 1994, 294 s.;
Antroponimia Białegostoku w XVII-XVIII wieku, Białystok 2001, 297 s.
Antroponimia Żydów Podlasia w XVI-XVIII wieku, Białystok 2008, 207 s.
Antroponimia Tatarów litewsko-polskich w przekroju historycznym, Białystok 2012, 258 s.
Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej (XVI-XVIII w.),  Białystok 2014, 462 s.
Edycja źródeł:
Księgi metrykalne chrztów kościoła rzymskokatolickiego dekanatu białostockiego z II połowy XIX wieku. Treść i struktura metryk. Alfabetyczne spisy imienne, Cz. 1. Rok 1875, Białystok 2017, 238 s. (współaut. z J. Chomko i J. Smakulską).
Słowniki:
Rosyjski  wyraz.  Słownik  naukowo-dydaktyczny, red.  J. Lukszyn, PWN, Warszawa 1988 616 ss. (współaut.).
Leksykon terminologii prawniczej i ekonomicznej rosyjsko-polski i polsko-rosyjski, red. L.  Dacewicz i J. Nosowicz, Białystok 1997, 283 s. (współaut.).
Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV-XVII w.), red. L. Dacewicz, t. I-II, Białystok 1997-1998, 281 i 211 s. (współaut. z  Z. Abramowicz, L. Citko).
Słownik najstarszych nazwisk polskich. Pochodzenie językowe (XII-XV wiek), t. I, Warszawa 2007 (współaut.z Z. Kowalik-Kaletą i B. Raszewską-Żurek).
Artykuły (wybór):
1.Leksykografia  onomastyczna  w Polsce - stan badań, zadania i potrzeby,  (w:)  12.  Slovenska  onomasticka  konferecia  A.  6 Seminar "Onomastika a skola", Presov 1996, s. 74-79.
2.Nazewnictwo   osobowe   regionu  białostockiego  w  ujęciu historycznym, „Onomastica”
XLI, 1996, s. 73-81.
3.Polskie i rosyjskie argotyzmy strukturalne, (w:) Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich, Katowice 1998.
4.The different ethnic cultures in the anthtoponymic system of North-eastern Poland, (w:) Ot slova k tekstu, Minsk 2000.
5.The anthroponymy of Bialystok during Prussian Administration, (w:) Namenkundliche Informationen, Heft 1978/80, Leipzig 2001.
6.Z historii antroponimii polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza kulturowego, (w:)
Nazwy własne a kultura. Polska i inne kraje słowiańskie, Warszawa 2003, s. 11-19.
7.Identifizierung der jüdischen Bevölkerung und slavische Eigennamenkultur in der alten Wojewodschaft von Podlasie, (w:) Namenkundliche Informationen, Heft 85/86, Leipzig 2004; 8.The anthroponymic system in the Polish and eastern Slavic borderland compared to the ethnic structure, (w:) Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciencies, t. 3, Uppsala 2007, p. 89-97.
9.Paralelne formy nazwisk polskich i wschodniosłowiańskich świadectwem historycznych kontaktów wschodnio- i zachodniosłowiańskich, (w:) Súradnice súčasnej onomastyki, red. M. Považaj i P. Žigo, Bratysława 2007, s. 132-138.
10.Nazwiska ludności chrześcijańskiej i żydowskiej dawnej Polski północno-wschodniej, „Acta Onomastica”, R. IL, Praha 2008. (10 pkt)
11.Nazewnictwo niesłowiańskich mniejszości narodowych Polski północno-wschodniej w
kontekście polskiej i wschodniosłowiańskiej kultury nazewniczej, (w:) Mnohotvarnost a
specifičnost onomastyki, Ostrava-Praha 2010, s. 120-131.
12.Changes in Urbanonymy of Northeastern Poland in the Context of Statehood Transformation, „Acta Onomastica”, Rocnik LI, 2, Praha 2010, s. 417-128. (10 pkt)
13.Из проблематики сопоставительного анализа словообразовательных типов русских
и польских этнонимов, „Acta Albaruthenica, Rossica, Polonica”,  Witebsk 2013, s. 212-216.
14. Этнонимы в русских  и польских лексикографических работах, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 14, Białystok 2014, s. 165-178. (10 pkt)
15.Названия британских, польских и русских высших учебных заведений с отождествляющим элементом университет, (w:)  Onomastikas pētījumi – Onomastic Investigations, Ed. Ojãrs Bušs, Lu Latviešu valodas institūtis (Latvian Language Institute), University of Latvia, Ryga 2014, s. 362-377.
16.The development of Jewish anthroponymic system in north-eastern Poland – the historical perspective, (w:) DOI: 10.2436/15.8040.01.70; WW11 Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congres Internacional d’ICOS sobre Ciencies Onomastiques. – Barcelona   (współaut. z Z. Abramowicz), p. 668-677, Barcelona 2014.
17.Rusyfikacja nazewnictwa osobowego w katolickich księgach metrykalnych Dekanatu białostockiego w okresie zaboru (lata 1865-1918), „Slavia Orientalis”, t. LXIV, nr 2,  Warszawa 2015, Wyd. Komitet Słowianoznawstwa PAN, s. 363-374. (12 pkt)
18.On the Use of Surnames in Polish Newspaper Headlines, „Acta Onomastica” , R. LVI, Praha 2016, s. 62-75.  (12 pkt)
19. Etnonimy w słownikach ogólnych języka polskiego i rosyjskiego, „Slavia Orientalis”, R. LXV, nr 2, Warszawa 2016, s. 363-376.  (12 pkt)
20.Struktura i treść notacji metrykalnych kościoła rzymskokatolickiego w okresie zaboru rosyjskiego w diecezji wileńskiej,  „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 16, Białystok 2016.
(10 pkt)
21.Księgi metrykalne dekanatu Białystok, Grodno i Sokółka z drugiej połowy XIX w. jako źródła do historii społeczeństwa polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza, (w:) Archiwalne dziedzictwo, pod red. ks. A. Szota, Seria Białostockie Studia Historyczno-Kościelne, t. XVIII, Białystok 2016, s. 77-89.
22.Uwarunkowania socjalno-kulturowe nadawania imion podwójnych w Dekanacie Białystok w II połowie XIX wieku, „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2017, t. 17, s. 169-186. (10 pkt).
23.Elementy obcości w nazewnictwie osobowym północno-wschodnich kresów Rzeczpospolitej w okresie zaboru rosyjskiego, (w:) Obcy. Inny. Analiza przypadków, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2017, s. 219-230.
Redakcja: redaktor naczelna rocznika „Studia Wschodniosłowiańskie” – 10 pkt; redakcja tomów pokonferencyjnych z serii „Studia Slawistyczne”, „Pogranicza: kontakty językowe, literackie, kulturowe”.
Łączna liczba publikacji: ponad 200 (monografie, słowniki, edycja źródeł, artykuły, recenzje, sprawozdania naukowe).
Granty: realizacja 4 projektów badawczych z zakresu antroponimii polskiej i wschodniosłowiańskiej (KBN, MEN).
- Pełnione funkcje: 1996-1999 – wicedyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB; 1999-2002 – prorektor ds dydaktycznych i studenckich UwB (w tym w l.1999-2000 – członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej); 2002-2008 – dziekan Wydziału Filologicznego UwB (2 kadencje); kierownik Katedry Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego; dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej 2016 -
- Kształcenie młodej kadry naukowej  i dydaktycznej: 9 doktorów, ponad 280 magistrów; aktualnie - opieka nad 2 doktoratami i 25 magisteriami; recenzent w 16 przewodach doktorskich, 3 - habilitacyjnych i 3 profesorskich.
- Odznaczenia:
2001 r.- Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
2004 r. - Medal Edukacji Narodowej
2012 r. – Złoty Krzyż Zasługi; Tytuł Zasłużony dla Uniwersytetu w Białymstoku.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego