Czerwiński Grzegorz - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
 
Dr hab. Grzegorz CZERWIŃSKI

Adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej
Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Kierownik Zespołu Komparatystyki Słowiańskiej UwB

Telefon: 85 745 75 05
Pokój: 67
Dyżury:

Stopnie i tytuły naukowe:
Stopień Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Uniwersytet Gdański, 2018.
Stopień Docteur en Langues et lettres, Université Libre de Bruxelles (Bruksela, Belgia), 2009.
Stopień Doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Uniwersytet Gdański, 2007.
Dyplom Magistra, Uniwersytet Gdański, 2002.

Zatrudnienie:
2016- : Adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet w Białymstoku.
2013-2016: Starszy specjalista ds. naukowych w Katedrze Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Uniwersytet w Białymstoku.
2011-2012: Onbezoldigd postdoctoraal medewerker w Katedrze Języków i Kultur (Vakgroep Talen en Culturen), Universiteit Gent (Gandawa, Belgia).
2010-2011: Postdoctoral Researcher w Katedrze Slawistyki i Studiów nad Europą Wschodnią (Vakgroep Slavistiek en Oost-Europakunde), Universiteit Gent (Gandawa, Belgia)
2009–2011: wykładowca (chargé de cours) języka polskiego i literatury polskiej w Ecole Européenne de Mol (Belgia).
2003–2007: nauczyciel w Gdańskich Szkołach Autonomicznych.
2004–2005: wykładowca (w ramach studiów doktoranckich) na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekty badawcze – granty:
-Wykonawca w projekcie prof. dr. Alekseja Yudina i prof. dr Jeannine Vereecken: Saints Becoming Magicians. Orthodox Saints in East Slavic Popular Magic. Finansowanie: Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (Belgia), nr grantu: 3G004608, UGent B/08969/03 (Universiteit Gent, Belgia, 2010–2011).
-Kierownik grantu „Literatura polsko-tatarska po 1918 roku”. Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 4), nr DEC-2012/07/B/HS2/00292 (Uniwersytet w Białymstoku, 2013–2016).
-Wykonawca w grancie „Czarny romantyzm” (Uniwersytet w Białymstoku, 2013–2016). Kierownik projektu: prof. dr hab. Halina Krukowska.

Zainteresowania badawcze:
-Komparatystyka słowiańska.
-Słowiańska literatura niefikcjonalna (reportaż, wspomnienia, esej).
-Literatura polskich, białoruskich i litewskich Tatarów.
-Relacje pomiędzy kulturą słowiańską a światem islamu.
-Semiotyka kultury i metodologia Tartusko-Moskiewskiej Szkoły Semiotycznej.
-Folklor Słowian wschodnich.


PUBLIKACJE:

Monografie:
-Grzegorz Czerwiński, Po rozpadzie świata. O przestrzeni artystycznej w prozie Włodzimierza Odojewskiego, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2011.
-Grzegorz Czerwiński, „Jam z rodu Nomadów”. Literatura polsko-tatarska po 1918 roku, Białystok: Alter Studio; Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2017.

Edycje krtytyczne tekstów literackich:
-Grzegorz Czerwiński, Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza. Źródła. Omówienie. Interpretacja, Książnica Podlaska, Białystok 2013.
-Stanisław Kryczyński, Wspomnienia. Utwory poetyckie. Eseje, wstęp, wybór i oprac. Grzegorz Czerwiński, Białystok 2014.
-Podróże do serca islamu. Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów, wstęp, wybór i oprac. Grzegorz Czerwiński, Białystok 2014.
-Wacław Szymanowski, Michał Sędziwój. (Dramaty), wstęp i oprac. tekstu Grzegorz Czerwiński i Anna Janicka, redakcja tomu, przypisy Jarosław Ławski i Halina Krukowska, Białystok 2015.

Redakcja monografii zbiorowych:
-Żeromski. Piękno i wolność. Studia, idea i układ tomu: Jarosław Ławski, redakcja naukowa: Anna Janicka, Iwona E. Rusek, Grzegorz Czerwiński, Białystok-Rapperswil 2014-2015.
-Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), ed. by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015.
-Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2016.
-Żydzi wschodniej Polski, seria 4: Uczeni żydowscy, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Jarosław Ławski, Białystok 2016.
-Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. Nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017.

Wybrane artykuły:
-„Białystok – Moskwa” Estery Gessen jako rosyjskie świadectwo polskiej Żydówki i nowy typ prozy wspomnieniowej w Rosji, w: Żydzi Wschodniej Polski, seria VI: Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku, red. Jarosław Ławski, Kamil K. Pilichiewicz, Anna Wydrycka, Białystok 2018, s. 327-344.
-Dwóch (mimowolnych) uczestników zdarzeń i ich „reportażowe” świadectwa o Czeczenii: Arkadij Babczenko i Nikołaj Mamulaszwili, w: Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017, s. 277-287.
-W poszukiwaniu nieistniejącej (już) ojczyzny. O „eseistyce reportażowej” Piotra Wajla, w: Przekraczanie barier w języku, literaturze i kulturze, red. Elżbieta Sternal, Małgorzata Chrzan, Joanna Burzyńska-Sylwestrzak, Świecie 2017, s. 81-91.
-Wschodnioeuropejska literatura tatarska jako przedmiot badań imagologicznych, „Bibliotekarz Podlaski” 2017, nr 3, s. 143-161.
-Rubajaty Dmytra Pawłyczki: gatunek orientalny na gruncie literatury ukraińskiej, w: Granice i pogranicza w perspektywie orientalistycznej. Szkica o literaturze i kulturze, red. Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski, Kraków 2017, s. 31-45.
-Żakiewicz i Tatarzy: biografia – literatura – etniczność, w: W czasie zatrzymane, tom 2: Ze Zbigniewem Żakiewiczem – na Kresach i w bezkresie, red. nauk. Katarzyna Wojan, Gdańsk 2017, s. 35-44.
-Mapa wyobraźni tatarskiej. O doświadczeniu przestrzeni geograficznej w poezji Tatarów polskich i Tatarów kazańskich, w: Geograficzne przestrzenie utekstowione, red. B. Karwowska, E. Konończuk, E. Sidoruk, E. Wampuszyc, Białystok 2017, s. 117-138.
-Adas Jakubauskas – tatarski poeta Litwy, w: Zagadnienia bilingwizmu, seria I: Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy, red. Andrzej Baranow, Jarosław Ławski, Białystok–Vilnius 2017, 455-466.
-Jurij Łotman – „strukturalista z ludzką twarzą”. (Uwagi o biografii uczonego), w: Żydzi wschodniej Polski, seria IV: Uczeni żydowscy, red. Grzegorz Czerwiński, Jarosław Ławski, Białystok 2016, s. 205-233.
-Stanisław Kryczyński – mistrz metody, mistrz słowa, „Litteraria Copernicana” 2016, nr 2, s. 199-203.
-Polish Tatars' Travel Literature in the Interwar Period (1918–1939). Subject Area and Research Perspectives, „Славистика” (Belgrad) 2016, књига XX, s. 127-138.
-Poezja polsko-tatarska. Analiza, interpretacja i... wartościowanie?, „Litteraria Copernicana” 2016, nr 2, s. 103-120.
-Regionalna czy transgraniczna? Tożsamość w literaturze polskich, białoruskich i litewskich Tatarów, w: Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje, red. Danuta Zawadzka, Małgorzata Mikołajczak, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Kraków 2016, s. 227-240.
-Reportaż Tatarów polskich w dwudziestoleciu międzywojennym. Tematy, motywy, strategie narracyjne, „Ruch Literacki” 2016, nr 6, s. 681-695.
-Między świadectwem przeszłości a rodzinną legendą. O wspomnieniach Tatarów polskich, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2015, nr 7, s. 231-246.
-Бүгенге Польша татарлары әдәбия ты пробл емалары хакында, «Фәнни Татарстан» 2015, № 1, s. 54-68.
-История – география – геопоэтика. О возможных методах анализа произведений современной художественной литературы польских, литовских и белорусских татар, „Slavia Orientalis” 2015, nr 2, s. 331-346.
-Wschód muzułmański w polskim reportażu okresu międzywojennego (1918–1939), w: Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością, red. Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski, Toruń 2015, s. 187-199.
-Из Львова в Северную Африку. Анализ репортажной прозы Т. М. Ниттмана, w: Літературний процес: мова мистецтва і мистецтво мови, ред. О.Є. Бондарева, О.В. Єременко, І.Р. Буніятова, С.О. Євтушенко, Київ 2014, s. 279-290.
-Counter Image or Parallel? The Metaphor of Italy-Ukraine in the Work of Włodzimierz Odojewski and Jarosław Iwaszkiewicz, „Zeitschrift für Slavische Philologie” (Heidelberg) 2014, vol. 70, issue 1, s. 39-55.
-Sufizm i szamanizm we współczesnej poezji polskich Tatarów, w: Musica Antiqua XVII. Acta Slavica: „Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze Słowiańszczyzny”. Konferencja pod honorowym patronatem Komitetu Słowianoznawstwa PAN, Bydgoszcz 18–20 września 2014, Bydgoszcz 2014, s. 295-306.
-Польско-татарские писатели в годы первой мировой войны, w: Татарский народ и народы Поволжья в годы Первой мировой войны: сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием, приуроченной 100-летию начала войны (г. Казань, 10–11 октября 2014 г.), ред. Л.Р. Габдрафикова, Казань 2014, s. 77-88.
-Selim Chazbijewicz jako poeta polsko-tatarski, „Pamiętnik Literacki” 2013, nr 2, s. 117-136.
-„Miejsca–archetypy” poezji polsko-tatarskiej (przykład Selima Chazbijewicza i Musy Czachorowskiego), „Rocznik Komparatystyczny” 2012, nr 3, s. 29-49.
-Panorama de la littérature polono-tatare aux XXe et XXIe siècles, „Slavica Bruxellensia” (Bruxelles) 2011, № 7.
-Как искать структуру в распаде? Анализ художественного пространства в произведениях Влодзимежа Одоевского (Seeking structure in disintegration. An analysis of artistic space in the works of Włodzimierz Odojewski), „Russian Literature” (Amsterdam) 2011, vol. 70, issue 3, s. 339-266.
-The Steppe as a Metaphysical Prison of Death: Despair and the Absurd in Antoni Malczewski’s “Maria”, „Zeitschrift für Slavische Philologie” (Heidelberg) 2010, vol. 67, issue 2, s. 313-334.
-К проблеме современной польско-татарской литературы, «Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации» (Symferopol) 2010, том 23, № 4, s. 482-495.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego