Citko Lilia - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Citko Lilia, dr hab. prof. UwB

Telefon:
745 74 99
Email:
l.citko@uwb.edu.pl
Zakład:
Zakład Badań nad Językiem Pogranicza
Pokój:
72
Dyżury:

Urlop naukowy w roku akademickim 2017/2018


Daty uzyskania stopni:
doktora – 1994 (Uniwersytet Warszawski)
doktora habilitowanego – 2007 (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Zajęcia dydaktyczne: gramatyka języka scs, historia języka rosyjskiego, seminaria z onomastyki, historii języków wschodniosłowiańskich i dialektologii
Zainteresowania badawcze:
Historia języków wschodniosłowiańskich, onomastyka, dialektologia, języki i piśmiennictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego, przekład filologiczny
Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne, Międzynarodowa Asocjacja Białorutenistów, Towarzystwo Kultury Języka
Publikacje:
Monografie, krytyczne edycje źródeł, słowniki:
Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV-XVII w.), t. I-II, Białystok 1997-1998, (współaut. z  Z. Abramowicz i L. Dacewicz)
Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI wieku, Białystok 2001.
„Kronika Bychowca” na tle historii i geografii języka białoruskiego, Białystok 2006.
Słownik cerkiewnosłowiańsko–polski (reedycja słownika wydanego w 1722 r. przez oficynę bazyliańską w Supraślu, redakcja naukowa i wstęp L. Citko), Białystok 2012.
Białoruski Tristan. Rękopis ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Opracowanie i przekład Lilia Citko, Poznań 2018 (odczytanie XVI-wiecznego rękopisu z komentarzami językowymi i przekład na język polski).
Artykuły (wybór):
Obraz społeczności miejskiej utrwalony w urbanonimii Grodna XVI-XVIII w., [w:] Nazwy własne a społeczeństwo, pod red. R. Łobodzińskiej, Łask 2010, t. 2, s. 373-382.
O zapożyczeniach leksykalnych z polszczyzny w języku latopisów starobiałoruskich, „ Białostockie Archiwum Językowe”, nr 10, Białystok 2010, s. 11-22.
O cerkiewszczyźnie Leksykonu supraskiego z 1722 roku, „Slavia Orientalis”, LX, nr 2, Warszawa 2011, s. 241-251.
O najstarszych podlaskich drukach cyrylickich, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 13, Białystok 2013, s. 19-30.
O pewnej słowiańsko-bałtyckiej paraleli semantycznej w mikrotoponimii Podlasia, „Acta Onomastica”, t. LIV, Praha 2013, s. 43-52.
Słownictwo cerkiewnosłowiańskie i ruskie w Leksykonie supraskim z 1722 roku (Formalne i semantyczne kryteria dyferencjacji), [w:] Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych, pod redakcją M. Gębki-Wolak, J. Kamper-Warejko, A. Moroza, Toruń 2014, s. 171-182.
Супрaсльский Лексикон 1722 г. – источник по истории церковнославянской письменности в Речи Посполитой, „Palaeoslavica”, vol. XXIII, Cambridge 2015, s. 285-292.
Akty Horodelskie z 1413 roku jako źródło do historii antroponimii polskiej i litewsko-ruskiej, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 15, Białystok 2015, s. 209-218.
Słowniki w Wielkim Księstwie Litewskim – przyczynek do historii (zachodnio)ruskiej leksykografii i leksyki, „Acta Baltico-Slavica”, t. 40, PAN Warszawa 2016.
Starobiałoruski Tristan w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu – uwagi o języku rękopisu, „Slavia Orientalis”, t. LXVI, nr. 2, 2017, s. 359-372.
Łączna liczba publikacji: ok. 100

Kształcenie kadry naukowej i dydaktycznej:
Recenzent w 2 przewodach habilitacyjnych oraz 8 przewodach doktorskich;
Opieka naukowa nad 5 rozprawami doktorskimi;
Liczba wypromowanych: doktorów – 1, magistrów – 122; licencjatów – 7.
Pełnione funkcje:
Prodziekan ds. studenckich w dwóch kadencjach: 2008-2016;
Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia 2008-2016;
P.o. kierownika Katedry Kultury Białoruskiej 2008-2011.
Kierownik Zakładu Badań nad Językiem Pogranicza od 2017 r.
Odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2015

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego