Citko Lilia - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Citko Lilia, dr hab. prof. UwB

Telefon:
745 74 99
Email:
lcit@poczta.onet.pl
Zakład:
Katedra Językoznawstwa Historycznego
Pokój:
72
Dyżury:
wtorek 13.00- 14.30

Daty uzyskania stopni:
magistra – 1983 (UW Filia w Białymstoku)
doktora – 1994 (Uniwersytet Warszawski)
doktora habilitowanego – 2007 (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prowadzone przedmioty:
Wykłady i konwersatoria: Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego,
Onomastyka i kultura nazewnicza regionu
Seminaria: licencjackie, magisterskie, doktorskie
Zainteresowania badawcze:
Historia języków wschodniosłowiańskich, onomastyka, dialektologia, języki i piśmiennictwo Podlasia oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, historyczna leksykografia zachodnioruska
Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:
Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne, Międzynarodowa Asocjacja Białorutenistów, Towarzystwa Kultury Języka
Publikacje
Książki:
1.    Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV-XVII w.), t. I, Białystok 1997, t. II, Białystok 1998 (współautorstwo z Z. Abramowicz i L. Dacewicz).
2.    Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI wieku, Białystok 2001.
3.    „Kronika Bychowca” na tle historii i geografii języka białoruskiego, Białystok 2006.
4.    Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski (reedycja słownika wydanego w 1722 r. przez oficynę bazyliańską w Supraślu, redakcja naukowa i wstęp), Białystok 2012.
Redakcja naukowa:
Gwary i onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego i słowiańsko-bałtyckiego, pod red. L. Citko, B. Siegienia, Białystok 2006.
Wybrane artykuły:
1.    Nazwy miejscowe Białostocczyzny motywowane słowiańskimi imionami dwuczłonowymi, [w:] Słowiańskie composita onomastyczne (Toponimia. Varia), Rozprawy Slawistyczne UMCS, 17, pod red. S. Warchoła, Lublin 2000, s. 25-32.
2.    Odetniczne nazwy osobowe na Podlasiu (XVI-XVII wiek), „ Studia Russica”, XVIII, red. A. Zoltán, Budapeszt 2000, s. 39-44.
3.    Uwagi o transpozycjach litewsko-słowiańskich w antroponimii północnego Podlasia (XVI wiek), „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. I, Białystok 2001, s. 115-128.
4.    Именник супрасльских базильян XVII века как проявление синтеза культур Востока и Запада, [в:] Русистика и современность: лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Санкт-Петербург 2002, s. 291-297.
5.    Językowy obraz wybranych grup etnicznych w „Kronice Bychowca”, [w:] Nowe nazwy własne – Nowe tendencje badawcze, pod red. A. Cieślikowej, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kraków 2007, s. 211-223.
6.    Polonizmy fonetyczne i fleksyjne w wybranych latopisach litewsko-białoruskich, „Acta Albaruthenica”, t. 8, Warszawa 2008, s. 196-205.
7.    Modele nazewnicze w historycznej urbonimii Podlasia, [w:] Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky, red. M. Harvalik, J. David, M. Čornejová, Ostrava – Praha 2010, s. 98-106.
8.    O zapożyczeniach leksykalnych z polszczyzny w języku latopisów starobiałoruskich, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 10, Białystok 2010, s. 11-22.
9.    O cerkiewszczyźnie Leksykonu supraskiego z 1722 roku, „Slavia Orientalis”, LX, nr 2, Warszawa 2011, s. 241-251.
10.    U źródeł leksykografii zachodnioruskiej, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 12, Białystok 2012, s. 199-210.
Łączna liczba publikacji: 78
Pełnione funkcje:
Prodziekan ds. studenckich od 2008 r.
Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia od 2008 r.
P.o. kierownika Katedry Kultury Białoruskiej 2008-2011
Kształcenie młodej kadry naukowej i dydaktycznej:
Recenzent w przewodzie habilitacyjnym (UMCS w Lublinie)
Recenzent w 4 przewodach doktorskich (Uniwersytet Gdański, UMCS, UwB, UW)
Opieka naukowa nad 4 rozprawami doktorskimi (1 otwarty przewód)
Liczba wypromowanych magistrów: 68
Liczba wypromowanych licencjatów: 7
Inne dane:
Członek komitetów redakcyjnych czasopism: „Studia Wschodniosłowiańskie”, „Białostockie Archiwum Językowe”, „Białorutenistyka Białostocka”
Członek zespołu recenzentów czasopisma „Acta Albaruthenica”
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego