Bogdanowicz Elżbieta - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Bogdanowicz Elżbieta, dr

Telefon:
85 745 7500
Email:
e_bogdanowicz@o2.pl
Zakład:
Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego
Pokój:
66
Dyżury:
poniedziałek  9.45 -  11.15

- Magisterium – 1991 FUW w Białymstoku, doktorat – 2000 UMCS w Lublinie
- Zajęcia dydaktyczne: konwersatoria z językoznawstwa ogólnego (wstęp), ćwiczenia z gramatyki opisowej języka rosyjskiego (morfologia), zajęcia specjalizacyjne (socjolingwistyka).
- Zainteresowania badawcze: polska i wschodniosłowiańska antroponimia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, nazwy własne w kulturze i komunikacji społecznej, socjolektalne odmiany języka, semantyka leksykalna.
Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Towarzystwo Kultury Języka.
Publikacje:
- wybrane artykuły:
Proces kształtowania się nazewnictwa osobowego południowej Białostocczyzny, (w:) Nazwy własne na pograniczach kulturowych, Studia Slawistyczne 2, Białystok 2000, s.21-28; Antroponimia żeńska na terenie południowej Białostocczyzny w XVIII wieku, Białostockie Archiwum Językowe, nr 3, Białystok 2003, s. 29-40; Polskie i wschodniosłowiańskie tradycje nazewnicze w XVIII-wiecznej antroponimii południowej Białostocczyzny, (w:) Ze studiów nad językami i literaturami wschodniosłowiańskimi, Zielona Góra 2004, s. 117-122; Wyrazy pospolite motywowane nazwami własnymi (na przykładach polskich i rosyjskich), (w:) Słowotwórstwo i tekst,  Prace Slawistyczne 124, Warszawa 2007, s. 29-36; Nazwy osobowe w metaforach (na współczesnym materiale prasowym), (w:) Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, Kraków 2007, s. 281-286; Białoruskie apelatywy jako podstawy nazwisk mieszkańców Białostocczyzny, (w:) Droga ku wzajemności, Grodno 2009, s. 393-397; Najnowsze derywaty odnazewnicze (na materiale prasowym), (w:) Mnohotvárnost a specifičnost onomastyky. IV. česká onomastická konference, Ostrava 2010, s. 73-81; Konotacje wartościujące nazw własnych, (w:) Nazwy własne a społeczeństwo, t. II. Antroponimia, Wrocław (Łask) 2010, s. 115-126.
- współautorka wydawnictw - książki:
(E. Jurowiec//Bogdanowicz) Słownik terminologii lingwistycznej (białorusko-rosyjsko-polski i polsko-rosyjsko-białoruski), Białystok 1994, ss. 161, Leksykon terminologii prawniczej i ekonomicznej (polsko-rosyjski i rosyjsko-polski), Białystok 1997, ss. 285.
Łączna liczba publikacji: 43 (słowniki, artykuły, recenzje, sprawozdania naukowe).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego