Biegluk-Leś Weronika - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Biegluk-Leś Weronika, dr

Telefon:
745 75 05
Email:
weronika.les@gmail.com
Zakład:
Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej
Pokój:
67
Dyżury:
wtorek 13.15 - 14.45

Data uzyskania stopnia doktora - 2014r.
Magisterium:
- filologia rosyjska - 1998r,
- filologia polska - 2002r.
Prowadzone przedmioty: Historia literatury rosyjskiej, Najnowsza literatura rosyjska. Literatura powszechna, Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Zainteresowania badawcze: rosyjski postmodernizm, teoria narracji, filozofia języka.
Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: członek Zarządu Białostockiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Wybrane publikacje:
Aktor w tekstowym theatrum mundi. Rozważania o specyfice bohatera utworu „Moskwa-Pietuszki” Wieniedikta Jerofiejewa, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 3, Białystok 2003, s. 101-111; Między autoironią a narcyzmem. Gry językowe Walerii Narbikowej, [w:] Dialog, gra, intertekst w literaturach wschodniosłowiańskich, pod red. H. Mazurek, Katowice 2004, s. 231-247; W labiryntach dyskursu. „Hełm grozy” Wiktora Pielewina, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t.8, Białystok 2008, s. 65-75; przekład: Akt chrztu Bronisławy Ostrowskiej, [w:] A. Wydrycka, Data urodzenia Bronisławy Ostrowskiej, „Ruch Literacki” 2009, z.6, s.499-500; „A może rzeki po prostu nie było?” – „Szkoła dla głupków” Saszy Sokołowa, [w:] Literatura - Pamięć - Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Feliksiak, pod red. E. Sidoruk i M.M. Lesia, Białystok 2010, s. 147-155; Narracja jako przestrzeń gry. „Między psem a wilkiem” Saszy Sokołowa, „Studia Wschodniosłowiańskie”, 2012, t. 12, s. 23-39.
monografia autorska:
Weronika Biegluk-Leś, Gry językowe w rosyjskiej prozie postmodernistycznej. Między poetyką a filozofią języka, Białystok 2016.
artykuły:
1. Weronika Biegluk-Leś, Nieradosne gry kulturowej dekonstrukcji. „Tlen” Iwana Wyrypajewa, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”  2014, nr 5, s. 371-392.
2. Weronika Biegluk-Leś, Przeciw entropii. Saszy Sokołowa gry z czasem, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2015, t. 25, s. 96-117.

INNE INFORMACJE
opiekun Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego