Baranow Andrzej - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Baranow Andrzej, prof. dr hab.

Telefon:
745 75 01
Email:
abandrebar66@gmail.com
Zakład:
Katedra Rosyjskiej Literatury Dawnej
Pokój:
65
Dyżury:
czwartek 15.00 – 16.30

Rok uzyskania stopnia naukowego doktora – 1991
Rok uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego – 2001
Rok uzyskania tytułu profesora – 2013
Prowadzone przedmioty: historia literatury rosyjskiej, metodologia badań literackich, literatura powszechna.
Zainteresowania badawcze: literatura rosyjska XIX w., rosyjsko-polskie związki kulturowe, litewsko-polskie związki kulturowe, literatura polska i rosyjska w kontekście kultury zachodnioeuropejskiej
Praca w komitetach redakcyjnych i naukowych:
„Prace Literackie” (Wrocław)
„Studia de Poetica” (Kraków)
„Kształcenie Językowe” (Wrocław)
„Bicник Черкаського унiверситету” (Czerkasy, Ukraina)
„Colloquia Orientalia Bialostocensia” (Białystok)
„Bibliotekarz Podlaski” (Białystok)
„Litteraria Copernicana” (Toruń)
Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy.
Wybrane publikacje:
Достоевский и польская литература (до 1918 гoда), Москва 2001. (monografia naukowa)
„Dzieje grzechu” S. Żeromskiego a literatura rosyjska (w:) „Przegląd Humanistyczny”, Warszawa 1990, nr 1.
Gra literacka jako element konstrukcyjny powieści S. Przybyszewskiego „Dzieci Szatana” (w:) Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią, Toruń 2001.
Powieści współczesne Henryka Sienkiewicza w kontekście twórczości Fiodora Dostojewskiego (w:) Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria, Kraków 2002.
Ключевые категории компаративистики и их функции на примере восприятия творчества Ф. Достоевского в Польше (в:) Сравнительное литературоведение: теоретический  и исторический аспекты, Москва 2003.
Konteksty bałtyckie twórczości Stanisława Przybyszewskiego (w:) Meninis tekstas: suvokimas, analizė, interpretacija, Vilnius 2006.
Dziewiętnastowieczność w litewsko-polskich związkach literackich (wybrane aspekty) (w:) Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Seria II, Białystok 2013.
Современная польская литература Литвы: поликультурное пространство, русский контекст (в:) Балтийский филологический курьер, Калининград 2013.
„Dzienniki” Jarosława Iwaszkiewicza a poszczególne aspekty nowoczesnej komparatystyki (w:) Kalba ir kontekstai: mokslo darbai, Vilnius 2014.
Twórczość litewskich i polskich pisarzy dwujęzycznych w kontekście komparatystyki dyskursywnej (w:) Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy. Seria I, Białystok – Vilnius 2017.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego