Anchimiuk Olga - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Anchimiuk Olga, dr

Telefon:
745 74 59
Email:
anchimiuk.olga@o2.pl
Zakład:
Zakład Lingwodydaktyki
Pokój:
53
Dyżury: poniedziałek 8-8:45, p. 53A, 8:45 9:30, s. 38 (Wydział Historyczno-Socjologiczny, parter) wtorek 15:00 15:45, p. 53A

stopnie naukowe
1993 – magister (Symferopolski Uniwersytet Państwowy) – filolog, nauczyciel języka i literatury rosyjskiej
      Wydział Specjalistyczny Uniwersytetu Państwowego w Symferopolu – logopeda, pedagog-defektolog
2006 – doktor (UwB) Экспликация формул речевого этикета в художественном тексте (на примере
    русской литературы XIX века).

prowadzone zajęcia dydaktyczne
praktyczna nauka języka rosyjskiego

zainteresowania badawcze
teolingwistyka, metodyka nauczania języków obcych, dawna literatura rosyjska, hagiografia

prace w zespołach redakcyjnych czasopism naukowych
redaktor językowy rocznika „Linguodidactica” (lata 2012-2014: 5 pkt., rok 2015: 9 pkt.)

wybrane publikacje
podręczniki

   Praktyczny kurs fonetyki i wymowy języka rosyjskiego, Białystok 2003, 270 s.
   Praktyczny kurs fonetyki i wymowy języka rosyjskiego, wyd. popr. i uzupełn., Białystok 2006, 265 s.
   54 дня из жизни делового человека, J. Rogucka, O. Anchimiuk, Suwałki 2017.

artykuły

   Особенности изображения руки св. Иоанна Дамаскина в текстах художественной литературы, [współaut. W. Zaika], „Linguodidactica”, t. 17, Białystok 2013, s. 9–21.
   Описание чуда явления Святой Троицы святому Александру Свирскому (на материале четырех житийных текстов), [współaut. W. Zaika], „Linguodidactica”, t. 18, Białystok 2014, s. 7–21.
   К вопросу об изображении руки в портрете преподобного Иоанна Дамаскина, [współaut. W. Zaika], „Białostockie Archiwum Językowe”, t. 13, Białystok 2015.
   Обучение произношению сонорных [л] [л’] студентов-поляков, „Linguodidactica”, t. 19, Białystok 2015, s. 9–19.
   Топос явления Святой Троицы святому Александру Свирскому в Житии и Акафисте, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 15, Białystok 2015, s. 521–532.
   Описание чудес в Житиях св. Иоанна Дамаскина, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej, red. J. Getka, J. Grzybowski, R. Kramar, Warszawa 2015, s. 263–276.
  Животные – участники чудес в житиях святых (Zwierzęta – uczestnicy cudów w żywotach świętych), [w:] Białostockie Archiwum Językowe, nr 16, Białystok 2016 r., s. 11-28.
 Обучение произношению русских согласных ч, щ студентов-поляков. Wschód-Zachód w nieprzerwanym dialogu, Akademia Pomorska w Słupsku, s. 381-391.
Роль диалога при изучении иностранного языка, Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu (pod red. J.Mampe, J.Hinc, A.Jarosza), Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2017, s. 51-63.
 Ольга Анхимюк, Способы устранения фонетической интерференции в речи белорусских и польских студентов. Русистика и современность (под ред. Иоланты Любохи-Круглик, Оксаны Малысы, Габриелы Вильк, Анны Зых). Katowice,  2017 s. 427-437.
 Ольга Анхимюк, 2017, Логопедические приемы преодоления трудностей русского произношения в работе с польскими студентами (практический аспект) [в] Russian Language Centre, London 2017. Russian outside Russia: The Challenges of Teaching Russian as a Foreign Language outside the Language Environment. Conference Proceedings. s. 211-217. [online] http://www.russiancentre.co.uk/RLC-2017- Conference-Proceedings.pdf
 Ольга Анхимюк, 2018, Ольга Анхимюк, Использование театрализации при обучении русскому языку студентов-поляков, Тезисы конференции в Институте русского языка им А.С. Пушкина, Москва, 2018, с.25-27 [online] http://www.pushkin.institute/science/konferencii/peresekaya_granicy/Peresekaya_granicy_2018_sbornik.pdf
Recenzja:
Larysa Fiderkiewicz, Фонетика и интонация русского языка, Практическое пособие для студентов, Warszawa, 2015, „Linguodidactica”, Białystok 2015, t. XIX, s 283-286.


działalność organizacyjna i społeczna

   opiekun studenckiego teatru „Небольшой театр” działającego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej (od 2012 r.)
   wieloletni członek jury Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej organizator: Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Polsce
   wieloletni członek komisji Olimpiady Języka Rosyjskiego (okręg podlaski)


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego