Abramowicz Zofia - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB

Przejdź do treści

Menu główne:

Instytut
Abramowicz Zofia, prof. dr hab.

Telefon:
745 74 99
Email:
abramowicz.zofia208@gmail.com
Zakład:
Katedra Językoznawstwa Historycznego
Pokój: 72
Dyżury:
Środa 9.45 – 11.15


   - daty uzyskania stopni:
Rok uzyskania stopnia naukowego doktora    - 1979
Rok uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego- 1994
Rok uzyskania tytułu naukowego profesora  - 2006
   - prowadzone przedmioty: historia języka rosyjskiego; wykład monograficzny, językowa analiza tekstów dawnych, seminarium magisterskie i licencjackie
   - zainteresowania badawcze: językoznawstwo wschodniosłowiańskie, onomastyka, zwłaszcza antroponimia i toponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego
- przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:
PTJ, ICOS
- publikacje:
a) pod red. naukową:
1. Studia Slawistyczne nr 1: Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych, 17,5 ark. wyd., (349 s.), poświęcona badaniom onomastycznym seria wydawnicza,  1999, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Białystok, red. nauk Zofia Abramowicz, Leonarda Dacewicz ISBN 83-87940-03-8
2. Studia Slawistyczne nr 2: Nazwy własne  na pograniczach kulturowych, 15 ark. wyd. (302 s.), poświęcona badaniom onomastycznym seria wydawnicza,  2000, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Białystok, red. nauk.  Zofia Abramowicz, Leonarda Dacewicz  ISBN 83-88463-08-X
3. Studia Slawistyczne nr 3: Wielojęzyczność i wielokulturowośćna pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, 12,5 ark. wyd. (248 s.), poświęcona badaniom językoznawczym i onomastycznym  seria wydawnicza,  2002, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Białystok, red. nauk. Zofia Abramowicz  ISBN 83-88463-18-7
4. Studia Slawistyczne nr 4: Wielojęzyczność i wielokulturowość pogranicza w kontekście nauczania języków obcych, 6,5 ark. wyd. (130 s.),  .), poświęcona badaniom językoznawczym i onomastycznym  seria wydawnicza,2003, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, red. nauk. Zofia Abramowicz ISBN 83-89031-55-8
5. Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich , 34 ark. wyd. (677 s.), seria wydawnicza poświęcona badaniom literackim, językoznawczym, kulturoznawczym i historycznym,  2003, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, red. nauk. ZofiaAbramowicz ISBN 83-89031-78-7
6. Studia Slawistyczne nr 6: Język i kultura mniejszości narodowych w dobie globalizacji, 12,5 ark wyd. (253 s.), seria wydawnicza poświęcona badaniom językoznawczym i kulturoznaczym, 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, red. nauk. Zofia Abramowicz  ISBN 83-7431-044-8
7. Onimizacja i apelatywizacja, 33 ark. wyd. (655 s.),  monografia poświęcona badaniom onomastycznym, 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, red. naukowa Zofia Abramowicz i Elżbieta Bogdanowicz   ISBN 978-83-7431-066-6
8. Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziemnomorskich, 35 ark. wyd. (694 s.),  seria wydawnicza poświęcona badaniom literackim, językoznawczym, kulturoznawczym i historycznym, 2009,  Trans Humana,  Białystok,  t. I,  red. nauk. Zofia Abramowicz,  Jarosław Ławski. ISBN 978-83-61209-36-2 tom I;  ISBN 978-83-61209-38-6  tom I i II
9. Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziemnomorskich,28 ark. wyd. (563 s.),  seria wydawnicza poświęcona badaniom literackim, językoznawczym, kulturoznawczym i historycznym, 2010,  Trans Humana,  Białystok  t. II,  red. nauk. Zofia Abramowicz,  Jarosław Ławski. ISBN 978-83-61209-37-9 tom II;  ISBN 978-83-61209-38-6  tom I i II

b) książki autorskie:
1.    Zofia Abramowicz, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok,Imiona chrzestne białostoczan w aspekcie socjolingwistycznym (lata 1885-1985), 1993, (509 s.)
2.    Zofia Abramowicz, Wydawnictwo UwB, Białystok, Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich,Język polski, 2003, (366 s.) ISBN 83-89031-77-9
3.    Zofia Abramowicz, Trans Humana, Białystok , Antroponimiia Żydów białostockich, język polski, 2010,  24,50 ark. wyd. (490 s.) ISBN 978-83-61209-48-5
b)    Artykuły:    
- wybrane artykuły (maksimum 10):
1. Zofia Abramowicz, Biblioteka „LingVariów”, Silva Rerum Philologicarum. Kraków, Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, ” t. 10, Rola imienia  w identyfikacji ludności żydowskiej na Podlasiu w XVI-XX wieku, język polski, 2010, 0,5 ark. wyd.,  red. nauk. Janusz S. Gruchała i Halina Kurek, s. 33-44. ISBN 987-83-7638-025-4
2. Zofia Abramowicz, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask, Onomastyka. Nazwy własne a społeczeństwo, t. I,  Antroponimia a tożsamość narodowa, język polski, 2010, 0,5 ark.wyd., red. nauk. Romana Łobodzińska,  s. 129-140. ISBN 978-83-60178-84-3
3. ZofiaAbramowicz, LeonardaDacewicz, ActaOnomastica (Praha), Changes in Urbanonymy of Northeastern Poland in the Context of Statehood Transformation,językangielski, 2010, Ročnik LI,  0,5 ark. wyd. (s. 417- 428).
4. Zofia Abramowicz, Acta Onomastica (Praha), Identyfikacja ludności żydowskiej na ziemiach polskich i białoruskich (XVI-XVIII w.), język polski, 2011, Ročník LII (ISSN 1211-4413; ISBN 978-80-86496-55-9), 0,5 ark. wyd. (s. 7-14).
5. Zofia Abramowicz, Studia Wschodniosłowiańskie, Stereotyp Żyda utrwalony w polskiej i rosyjskiej frazeologii, język polski, 2011, t. 11, 0,5 ark. wyd. (s. 139-149),  (ISSN1642-557X) //
[Zofia Abramowicz, ; LAUHAKANGAS, Outi (red.) Portugalia, Tavira: AIP-IAP, 0,5 ark. wyd. (s. 416-425)  [ISBN: 978-989-96592-6-1]. 4 º Colóquio interdyscyplinarnych sobre Provérbios / 4. Interdyscyplinarne Colloquium naPrzysłów: Actas ICP10 postępowaniu,STEREOTYPE OF A JEW IN POLISH AND RUSSIAN PROVERBS AND IDIOMS, 2011, red. naukowa  SOARES, RuiJoãoBaptista.]
6. Zofia Abramowicz, Poradnik Językowy, Nominacja ludności żydowskiej w najstarszych metrykach XIX wieku z regionu Podlasia, język polski, 2011, 7 (686), 0,5 ark. wyd. (s. 90-106),  (ISSN 0551-5343).
7. Zofia Abramowicz, Leonarda Dacewicz, Wydawnictwo UŚ, Katowice,  W komunikacji przestrzeni nazw własnych i pospolitych, Proces stabilizacji i przyjmowania nazwiska dziedzicznego przez Żydów Podlasia, język polski, 2012, 0,5 ark. wyd., red. nauk. I.Łuc, M.Pogłódek, s. 31-42.
8. Zofia Abramowicz, Leonarda Dacewicz, Studia Wschodniosłowiańskie, Polityczne aspekty przemian w nazewnictwie miejskim Polski północno-wschodniej w przekroju historycznym, język polski, 2012, t. 12, 0,5 ark. wyd. (s. 187-198), (ISSN1642-557X) – 6 pkt.
- łączna liczba publikacji: około 150
- pełnione funkcje: dyrektor instytutu, kierownik katedry
- kształcenie młodej kadry naukowej i dydaktycznej: 2 doktorów, pod opieką naukową 3 osoby, w tym jedna do końca 2013 roku powinna ukóńczyc rozprawę doktorską.
- Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego